Archív úradnej tabule obce Nálepkovo

PDF-formát dokumentu na stiahnutie Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543_2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania 206kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania
Situácia
216kB
178kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška – územné rozhodnutie
Situácia
434kB
345kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 6. zasadanie OZ v Nálepkove, dňa 27.06.2019 70kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka - návrh na 6. zasadanie OZ v Nálepkove, dňa 27.06.2019 83kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Plán udržateľnej mobility KSK 65,4kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Z Á P I S N I C A z 5. zasadania OZ v Nálepkove zo dňa 07.06.2019 911kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zámer odpredať majetok 03 25,9kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zámer odpredať majetok 02 23,5kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zámer odpredať majetok 01 23,7kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zámer prenajať majetok 03 26,7kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zámer prenajať majetok 02 24,3kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zámer prenajať majetok 01 25,6kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN – návrh číslo 6/2019 o určení výšky príspevku na finančnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou v Nálepkove vrátane školských zariadení 81,5kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zvolení poslanci Európskeho parlamentu 16kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Nálepkovo, konané dňa 25.5.2019 84,6kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výsledky volieb prezidenta SR, konané dňa 16.03.2019 v obci Nálepkovo 19,6kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Informácie pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu na území SR 129kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 5/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 403kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania
02 - Situacia
287kB
344kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia MZZO – návrh 403kB
  Cenník služieb platný od roku 2017  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Cenník služieb platný od roku 2017 19,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie – Delegovanie členov do okrskových volebných komisií pre voľby Európskeho parlamentu 19kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 3. zasadanie OZ v Nálepkove, dňa 28.03.2019 103kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh na rozpočet na rok 2019 s výhľadom na roky 2020, 2021 - Základná škola s materskou školou Nálepkovo 39,3kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príloha k programovému rozpočtu  na rok 2019 204kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh programového rozpočtu obce Nálepkovo na roky 2019, 2020, 2021 66,4kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh finančného rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021 413kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky – 16.03.2019 24kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie – Delegovanie členov do okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta SR 20kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie na doručenie žiadosti o vydanie voličského preukazu 19kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Voľby prezidenta SR 111kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Z Á P I S N I C A z 2. zasadania OZ v Nálepkove zo dňa 17.01.2019 663kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 2. zasadanie OZ v Nálepkove, dňa 17.01.2019 338kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Program odpadového hospodárstva obce Nálepkovo na roky 2016 – 2020 – Návrh 1,91MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka OÚ Gelnica - Ochrana biotopu tetrova hluchaňa - 19.12.2018 o 10:00 hod. 839kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka OÚ Gelnica - Ochrana biotopu tetrova hluchaňa - 19.12.2018 o 11:00 hod. 1,24MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na zasadanie OZ v Nálepkove, dňa 07.12.2018 245kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na ustanovujúce zasadanie OZ v Nálepkove, dňa 07.12.2018 245kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam 397kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva na predkladanie ponúk 142kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY 92,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam o vyhlásení výberového konania Nálepkovo - 20. 11. 2018 262kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rozhodnutie, zo dňa 22.10.2018 63,4kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o začatí konania o predĺžení územného rozhodnutia 209kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 31. rokovanie OZ v Nálepkove, dňa 15.10.2018 - Návrh 397kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie SNV odvolanie ČZNVP 215kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 31. zasadanie OZ v Nálepkove, dňa 28.09.2018 564kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ v Nálepkove 151kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Nálepkovo 26kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh VZN č. 4/2018 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Nálepkovo 58,2kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o uložení písomností 101kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 31. rokovanie OZ v Nálepkove, dňa 28.09.2018 96kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Triedenie odpadu 243kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Voľby 2018 53,2kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 134kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie ku dňu 10.11.2018 18kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Informácia pre voliča - 1
Informácia pre voliča - 2
28,7kB
30,9kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN č. 3/2018 89,4kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Upozornenie 52,4kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Opis projektu 128kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 30. rokovanie OZ v Nálepkove, dňa 14.08.2018 ( neplánované ) 53kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN č. 3 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov-1 93,6kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam o počte obyvateľov v Nálepkove 13,1kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 30. rokovanie OZ v Nálepkove, dňa 13.08.2018 145kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý vyhlasuje OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica od 15. 06. 2018 od 12:00 hod do odvolania
Obce-vyhlásenie ČZNVP pre obce
SNV vyhl. ČZNVP
219kB
630kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 29. rokovanie OZ v Nálepkove, dňa 29.06.2018 160kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Z Á P I S N I C A z 28 zasadania OZ v Nálepkove zo dňa 29.05.2018 122kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva rozšírenie kamerového systému 66,2kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príloha č.1 Identifikačné údaje 17,4kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príloha č.2 Návrh uchádzača 39,9kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príloha č.3 Cenová ponuka s popisom 88,5kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie obce Nálepkovo o zaslaní záverečného stanoviska dokumentu 34,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o uložení písomností 26kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o uložení písomností 29,3kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva na predloženie cenovej ponuky VO zberný dvor - 2018 29,5kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Záverečné stanovisko z posudzovania strategického dokumentu č. OU-KE-OSZP1-2018/006299 1,48MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Z Á P I S N I C A z 27. zasadania OZ v Nálepkove zo dňa 29.03.2018 1,14MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 27. rokovanie OZ v Nálepkove, dňa 29.03.2018 117kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka (návrh) na 27. rokovanie OZ v Nálepkove, dňa 29.03.2018 96kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva na predkladanie ponúk Nálepkovo - Zvýšenie kapacity MŠ, stavebný dozor 290kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva na predkladanie ponúk Nálepkovo - Zvýšenie kapacity MŠ, projektový manažer 256kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Z Á P I S N I C A z 26. zasadania OZ v Nálepkove zo dňa 29.01.2018 400kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 26. rokovanie OZ v Nálepkove, dňa 29.01.2018 (mimoriadne) 104kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Z Á P I S N I C A z 25. a) zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove, dňa 08.01.2018 149kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN o financovaní MŠ a školských zariadení 94,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 25. a) rokovanie OZ v Nálepkove, dňa 08.01.2018 34kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na pracovné rokovanie 560kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Z Á P I S N I C A z 25. zasadania OZ v Nálepkove zo dňa 15.12.2017 257kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 25. rokovanie OZ, dňa 15.12.2017 90kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nálepkovo na rok 2018 184kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vyhlásenie voľby HK obce Nálepkovo 80kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka 116kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka na 24. rokovanie OZ, dňa 24.11.2017 114kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rozpočet 2018 125kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Programový rozpočet 2018 246kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rozpočet obce Nálepkovo 555kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Finančný rozpočet 2018 101kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Programový rozpočet 2018 246kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Finančný rozpočet 2018 321kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka - Návrh na 24. rokovanie OZ, dňa 24.11.2017 125kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN obce Nálepkovo o obecnej polícii číslo 11/2017 61kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN č. 12/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady na území obce Nálepkovo na rok 2018 - návrh 368kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výsledky volieb do VUC konané dňa 4.11.2017 20kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Dodatok č.1 k VZN 46kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Pozvánka - Návrh na 24. rokovanie OZ, dňa 24.11.2017 109kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácia pre voliča 61kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh plánu kontrolnej činnosti HK Obce Nálepkovo na II. polrok 2017 (zverejnené 20.06.2017) 25kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Záverečný účet obce Nálepkovo 852kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh VZN č. 2/2017 o financovaní školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nálepkovo pre rok 2017 538kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh - VZN č. 11/2017 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území obce Nálepkovo 615kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh - VZN č.4/2019 202kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN č.3/2019 88kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN č.2/2019 91kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN č. 1/2019 - návrh 1,31MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543_2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania 205kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania 203kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí konania 205kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543_2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania 204kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška – predĺženie platnosti územného rozhodnutia 219kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje stavebné povolenie 381kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 453/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania 200kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje kolaudačné rozhodnutie 228kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Situácia 1
Situácia 2
206kB
560kB
560kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Opatrenia pre zabezpečenie a ochranu biotopu tetrova hlucháňa v lokalitách Čertova hoľa I a Čertova Hoľa II v k. ú. Nálepkovo a Henclová – upozornenie 5,33MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 5432002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania 204kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania 205kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania 206kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie obce Nálepkovo o zmene strategického dokumentu RIÚS KSK
Príloha
208kB
136kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania 71kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška - na užívanie vodnej stavby  "Vodovod Závadka" 156kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020 305kB
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Dňa 26.01.2018 (piatok) sa uskutoční večerné lyžovanie a vlek Krečno bude v prevádzke každodenne 78,8kB
  Lyžiarske preteky o pohár starostu obce  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Lyžiarske preteky o pohár starostu obce 96,8kB
  Vývoz smetí - III. Hámor  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vývoz smetí - III. Hámor 88,1kB
  Novoročný výstup na Volovec-pozvánka  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Novoročný výstup na Volovec-pozvánka 169kB
  Nálepkovo plagát Vianoce  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Nálepkovo plagát Vianoce 1,45MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Ponúka: Pracovná pozícia: operátor plastovej výroby, nepretržitá prevádzka - Optimal job s.r.o. Personálna agentúra Poprad 96kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje kolaudačné rozhodnutie 112kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania 76kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie verejnou vyhláškou
Geodetické podklady
Geodetické podklady (pokračovanie)
36kB
103kB
52kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Prerušenie distribúcie elektriny -  Záhajnícká cesta 52kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Prerušenie distribúcie elektriny - časť obce Nálepkovo 49kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Prerušenie distribúcie elektriny časť Záhájnica a celá nová rómska osada 167kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Prerušenie distribúcie elektriny 137kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Prerušenie distribúcie elektriny v termíne 10.08.2017 od 7:30 do 11:00hod. 52kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Prerušenie distribúcie elektriny v termíne 10.08.2017 od 7:30 do 11:00hod. 51kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie verejnou vyhláškou
Širšie vzťahy
Situácia
116kB
816kB
1,04MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie verejnou vyhláškou 123kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva - údržba výpočtovej techniky 68kB
  Deň obce a Jánska vatra 24.6.2017  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Deň obce a Jánska vatra 24.6.2017 5,11MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam - kontrola stavu vodomerov 237kB
  Festival študentského remesla - Kežmarok - 9.6.2017  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Festival študentského remesla - Kežmarok - 9.6.2017 524kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam o vyhlásení výberového konania 424kB
  plagát-zapis-zus  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Plagát - "Zápis detí" v dňoch 12. - 16. júna 2017 830kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o začatí konania
Situácia
119kB
524kB
   Stavanie mája 30.4.2017  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Stavanie mája 30.4.2017 88kB
  Prerušenie distribúcie elektriny na deň 20.04.2017  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Prerušenie distribúcie elektriny na deň 20.04.2017 289kB
  Ponuka práce v Nemecku  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Ponuka práce v Nemecku 97kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o dobrovoľnej dražbe 928kB
  Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ 686kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zber elektroodpadu 253kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Usmernenie pre chovateľov - Aviárna influenza 666kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE! 484kB
 

Prieskum verejnej mienky

Vážení obyvatelia,
v súvislosti so spracovávanou "Stratégiou prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti pre región MAS HNILEC" chceme prostredníctvom predloženého dotazníka získať informácie súvisiace s vnímaním pocitu bezpečnosti obyvateľmi vybraných obcí a zistiť ich názor na prácu polície (t. j. spokojnosť, resp. nespokojnosť, prípadne aj odporúčania občanov pre skvalitnenie práce polície do budúcnosti).
Hneď v úvode Vás chceme upozorniť na skutočnosť, že predkladaný dotazník je anonymný. V snahe získať pravdivý, objektívny a neskreslený obraz o tejto problematike Vás preto žiadame pravdivo odpovedať na všetky otázky.

Zvolené odpovede v jednotlivých otázkach označte v políčku priradenom na odpovede krížikom.

Privítame maximálnu otvorenosť a znovu zdôrazňujeme, že ide o anonymný prieskum! Za pravdivé vyplnenie dotazníka vopred ďakujeme.

MAS HNILEC o.z.

Pre vyplnenie dotazníka prosím kliknite na nasledovný link: http://www.mashnilec.sk/prieskum-verejnej-mienky/

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania 76kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o začatí správneho konania 25kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje stavebné povolenie
Situácia – výkres V1
709kB
3,22MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o začatí správneho konania 27kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Upozornenie prevádzkovateľov MZZO 98kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Tlačivo – Oznámenie prevádzkovateľa MZZO 67kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie – súhlas na výrub drevín (1) 28kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie – súhlas na výrub drevín (2) 23kB
  Lyžiarske preteky 18.02.2017– plagát
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Lyžiarske preteky 18.02.2017– plagát 270kB
  Obecný úrad oznamuje občanom,
že v dňoch od 27. decembra 2016 do 13. januára 2017
sa uskutoční  o d p i s   v o d o m e r o v.
Prosíme o sprístupnenie vodomerných šácht.
Vopred ďakujeme."
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výdaje 2017 s výhľadom na roky 2018, 2019 473kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príjmy 2017 s výhľadom na roky 2018, 2019 522kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rozpočet PRÍJMY 2017, 2018, 2019 – návrh 359kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rozpočet VÝDAJE 2017, 2018, 2019 – návrh 441kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Programový rozpočet 2017, 2018, 2019 431kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie PRÍLOHA K programovému rozpočtu obce 162kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh plánu kontrolnej činnosti HK I. polrok 2017 78kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA – NÁLEPKOVO - ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ 81kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh VZN č. 11/2016 o výške úhrady za sociálnu službu ... 1,14MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania – Nálepkovo – Hámor 3 – Úprava NN siete
Situácia – výkres V1
147kB
3,22MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie obce Nálepkovo o rozhodnutí zo zisťovacieho konania 85kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška – realizácia stavby „Zahájnica – Úprava NN a DP 566kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška – územné rozhodnutie – Nálepkovo – Hámor 3 – Úprava NN siete 2,65MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Žiadosť Enerpro, s.r.o. o územné rozhodnutie - Tretí Hámor 605kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Situácia - Enerpro, s.r.o., územné rozhodnutie - Tretí Hámor 10,6MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Žiadosť o stavebné povolenie – „Zahájnica – úprava NN“ – Enerpro 222kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie SITUÁCIA – „Zahájnica – úprava NN“ – Enerpro 208kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Stavebné povolenie – Enerpro - Úprava NN a DP 1,64MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Nálepkovo - výmena okien na Obecnom úrade 248kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výmena okien zadanie 96kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zverejnenie strategického dokumentu 102kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Dodatok 1 k VZN 17-2014 56kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 9-2016 851kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN 10-2016 64kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie obce o vydaní záverečného stanoviska 34kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška – prerušenie konania – „Nálepkovo – Hámor 3 – Úprava NN siete“ 208kB
  OZNAM ZŠ s MŠ v Nálepkove informuje
Dňa 05. 09. 2016 (pondelok) bude v materskej škole pri príležitosti
zahájenia nového šk. roka prevádzka dopoludnia od 07:00 do 13:00 hod.
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam ZŠ s MŠ v Nálepkove 148kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania 174kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia - Enerpro, s.r.o. 684kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Situácia - Zahájnica - úprava NN siete a DP od hlavnej cesty smer samoty ku letcovi  251kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie obce o vydaní záverečného stanoviska 132kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o začatí konania – Enerpro – Tretí Hámor 231kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška – územné rozhodnutie 1,31MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016 44kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Záverečný účet obce za rok 2015 252kB
  Jánska vatra
Jánska vatra – 4. ročník zapálenia Jánskej vatry 24.06.2016 o 20:00 hod.
 
  Deň Prakoviec - 2. júl 2016  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Deň Prakoviec  - 2. júl 2016 497kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška - doplnenie podania - Úprava NN siete DP - Záhajnica
197kB
  Podduklianský umelecký ľudový súbor – vystúpenie 29.mája2016 o 17:00hod. v Kultúrnom dome Margecany
Podduklianský umelecký ľudový súbor – vystúpenie 29.mája2016 o 17:00hod. v Kultúrnom dome Margecany
 
   
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o zaslaní správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na roky 2016 - 2022" 370kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška - územné rozhodnutie str. 1
Verejná vyhláška - územné rozhodnutie str. 2
125kB
81kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh strategického dokumentu
"Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 - 2020."
Príloha č. 1
Príloha č. 2
106kB
175kB
152kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie obce Nálepkovo o zverejnení strategického dokumentu - Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020 99kB
  "Obecný úrad v Nálepkove oznamuje občanom,
že v dňoch 2. mája až 13. mája 2016
sa uskutoční
odpis stavu vodomerov.

Prosíme o sprístupnenie vodomerných šácht po zimnom období.
Za Vašu ústretovosť vopred ďakujeme."
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VEREJNÁ VYHLÁŠKA - schválenie vykonania pozem. úprav v kat. území Nálepkovo 135kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VEREJNÁ VYHLÁŠKA - schválenie vykonania pozem. úprav v kat. území Nálepkovo - Tretí Hámor 142kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Protokol o výsledku kontroly NKÚ SR 1,47MB
 

Stavanie mája 30.4.2016

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Stavanie mája 30.4.2016 170kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam o výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠsMŠ v Nálepkove 107kB
  oznam - PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o strategickom dokumente PHSR v rok 2016 - 2022 340kB
  DOTAZNÍK pre podnikateľov k tvorbe Programu rozvoja obce
URL:http://www.survio.com/survey/d/W0H6O2Z1E3V3S2L0R
 
  DOTAZNÍK pre tretí sektor k tvorbe Programu rozvoja obce
URL: http://www.survio.com/survey/d/G2C3I5S4U3P4O7V6H
 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Napísali o nás  v časopise Montanrevue č. 3/2015 1,49MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka 224kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výsledky hlasovania z volieb Národnej rady SR, konané dňa 05.03.2016 za obec Nálepkovo 21kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška z 22.3.2016 1,42MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príloha k verejnej vyhláške z 22.3.2016 754kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN č. 5/2016 o organizácii miestneho referenda - zverejnené dňa 15.3.2016 128kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN č. 6/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení na území obce - zverejnené dňa 15.3.2016 90kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN č. 7/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce - zverejnené dňa 15.3.2016 176kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN č. 8/2016 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠsMŠ Nálepkovo - zverejnené 15.3.2016 88kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci Hnilčík 143kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vyhláška + mapa 162kB
517kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh 209kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu obce Nálepkovo zo dňa 5.1.2016 267kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nálepkovo zo dňa 14.1.2016 273kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva - dodávka a montáž kolumbária 51kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania 98kB
  Cenník skipasov 2016 -2017 Cenník skipasov pre Nálepkovčanov 2016 -2017  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Cenník skipasov 13,4kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Cenník skipasov pre Nálepkovčanov 13,4kB
  LYŽIARSKE PRETEKY - NÁLEPKOVO - Memoriál Viliama Matúša - 1. Ročník NOČNÝ OBROVSKÝ SLALOM dňa 20.02.2016  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie LYŽIARSKE PRETEKY - NÁLEPKOVO - Memoriál Viliama Matúša - 1. Ročník NOČNÝ OBROVSKÝ SLALOM dňa 20.02.2016 419kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam o výberovom konaní na pracovnú pozíciu odborného zamestnanca Školského úradu Margecany 45,5kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie OZ v Nálepkove ZVOLÁVA verejné zhromaždenie obyvateľov obce 19.01.2016 o 16:00 hod. v jedálni ZŠ s MŠ v Nálepkove 41,9kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Informácia pre občanov - Oznámenie o vyhlásení voľby do NR SR 102kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška - "Nálepkovo - ul. Hlavná, pri Stražovskom potoku, úprava NN siete"
Príloha:
Výkres 2 - situácia navrhovanej stavby
Výkres 3 - situácia navrhovanej stavby
134kB
829kB
708kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška "Nálepkovo - ul. Hlavná, pri Strážovskom potoku úprava NN siete 1,45kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Žiadosť spoločnosti M-Méta, s.r.o., Košice 193kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Úvodná strana Návrhu rozpočtu na rok 2016
Programový rozpočet 2016
Rozpočet 2016 PRÍJMY
Rozpočet 2016 VÝDAJE
189kB
448kB
357kB
449kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška "Záhajnica - úprava NN siete a trafostanica" dňa 8.12.2015" 432kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výročná správa obce Nálepkovo za rok 2014 727kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh VZN č. 1/2015 o obecnej polícii 68kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh VZN č. 2/2015 o verejných a kultúrnych podujatiach na území obce Nálepkovo 94,5kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016 57,7kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška- rozhodnutie, "Realizácia optických sietí - Klaster NL-1 Nálepkovo v obci Nálepkovo a Henclová" 2,40MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie OZNAM o vyhlásení výberového konania 230kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Žolíkový turnaj - pozvánka 554kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva na zapojenie sa do prieskumu verejnej mienky MAS Hnilec
Dotazník (vo fotmáte DOC) - URL: www.mashnilec.sk/prieskum/
116kB
167kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zápisnica a zoznam výhercov z 18.6.2015 76,7kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vyhodnotenie dotazníka k Programu rozvoja obce 460kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Informácia o aktuálnej situácii v oblasti poskytovania lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých 81,6kB
 

Povinné očkovanie detí proti hepatitíde typu A (žltačka)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves nariaďuje povinné očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A detí narodené od 1. septembra 2008 do 30. apríla 2014 žijúce v obci Nálepkovo, ktoré neprekonali ochorenie a nie sú očkované proti vírusovej hepatitíde typu A. Očkovanie vykonáva MUDr. Natália Bodnárová - NZZ, ambulancia pre deti a dorast - BONAMED, s.r.o., Cintorínska 592, Nálepkovo.

 
 

Oznámenie o odchyte túlavých zvierat
Komisia pre verejný poriadok pri OZ v Nálepkove oznamuje občanom, že od 1. mája 2015 bude vykonávaný odchyt túlavých zvierat v obci na základe Zmluvy o odchyte túlavých zvierat uzavretej s Mestom Spišská Nová Ves.
Preto upozorňujeme majiteľov týchto zvierat, aby neumožnili voľný pohyb svojich psov po verejných priestranstvách v katastri obce Nálepkovo. V prípade odchytu zvieraťa a zistení jeho majiteľa, bude tento znášať náklady spojené s odchytom a umiestnením v útulku.

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Seniori pozor, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov 42kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Radíme seniorom - Ako sa nestať obeťou nátlakových predajných akcií 249kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie "Oznámenie - súhlas na výrub drevín", zverejnené dňa 27. 11. 2015 33,8kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín (Marek Antal) 258kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška
Príloha Zákres 1
Príloha Zákres 2
134kB
406kB
399kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška - Oznámenie 115kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška 247kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie 104kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejna vyhláška
Príloha 1
Príloha 2
64,3kB
193kB
524kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - stavba rodinného domu z 21.9.2015 487kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh Dodatku č. 1 k VZN č.  4/2011 241kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Nákup pohrebných truhiel
Príloha
42,4kB
222kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva na projektovú dokumentáciu - zvyšovanie energetickej účinnosti budov 43,7kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o zahájení postreku do 27.7.2015 177kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 25/2006 o obecnej polícii zo dňa 15.5.2015 183kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Záverečný účet za rok 2014 433kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva - renovácia verejných priestranstiev
Príloha
43,3kB
22,2kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o zahájení chemického postreku 179kB
  Koláž súťaž  
  DOTAZNÍK  
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Podmienky súťaže 392kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Ďakujeme sponzorom 223kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva „Oprava MK pri železničnej stanici“ 44,1kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva „OPRAVA MK PRI ZDRAVOTNOM STREDISKU“
- Príloha
43,6kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VÝZVA „OPRAVA MK PRI ŽELEZNIČNEJ STANICI“
- Príloha
44,2kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o uložení zásielky - Mária Urbančíková 61,6kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznam o výberovom konaní na pozíciu - referent stavebného úradu obce Nálepkovo 29,1kB
 

Regionálna integrovaná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja
Regionálna integrovaná územná stratégia (ďalej len RIÚS) predstavuje strednodobý strategický dokument určujúci základné rámce a prioritné oblasti pre regionálny rozvoj v ďalšom programovom období 2014 – 2020. RIÚS zohľadňuje princípy pre integrovaný prístup definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, zo 17. decembra 2013, kde sú zakotvené zásady partnerstva a integrovaný prístup k územnému rozvoju. RIÚS je implementačným nástrojom pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej len IROP), ktorý identifikuje najvhodnejšie investície v oblastiach regionálnej dopravy, školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, kultúry a životného prostredia v území Košického kraja. Na základe vymedzenia z národnej úrovne RIÚS KSK sústreďuje svoje intervencie do vybraných cieľov týchto prioritných oblasti: – bezpečná a ekologická doprava v regióne, – ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, – konkurencieschopný a atraktívny región, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne, – zlepšenie kvality života v regióne s dôrazom na životné prostredie. Prínosom celého RIÚS KSK je identifikovanie a realizácia priorít na základe ich analýzy a následného konsenzu aktérov v Košickom kraji, čím sa má dosiahnuť predchádzanie negatívnym účinkom nekoordinovaného plánovania, ktoré je typické pre doterajší intuitívne orientovaný prístup pri identifikácii a realizácii priorít z národnej úrovne.
Oznam bude zverejnený do 21.5.2015.

 
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Informácia o oznámení na enviro portál 13,9kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o strategickom dokumente 200kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o výberovom konaní na pozíciu terénny sociálny pracovník 114kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva na lisovanie kalov 37,7kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín zo dňa 17.2.2015 25,4kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Sadzobník správnych poplatkov obce Nálepkovo podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 293/2014 Z.z. s účinnosťou od 2. 1. 2015 107kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výsledky hlasovania v obci Nálepkovo vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 10.marca 2012 23kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vydanie súhlasu na výrub drevín 93,2kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výzva 148kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh rozpočtu obce na rok 2015 zo dňa 8.12.2014 83kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nálepkovo zo dňa 28.11.2014 99kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce zo dňa 15.11.2014 765kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška - Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a začatí správneho konania zo dňa 12.11.2014 25kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška - 1 dokument - Stavebné povolenie pre VSD, a. s. zo dňa 12.11.2014
2 dokument - Stavebné povolenie pre VSD, a. s. zo dňa 12.11.2014
26kB
76kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o začatí správneho konania  - súhlas na výrub drevín zo dňa 17.10.2014 427kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška  - Záhajnica, úprava NN siete a výstavba trafostanice zo dňa 7.10.2014 27kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vyhlásenie kandidatúry pre voľby na starostu obce v Nálepkove 15.11.2014 326kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Nálepkove 15.11.2014 688kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 23.9.2014 37kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o počte volebných obvodov a počte poslancov, ktorí sa majú voliť vo volebnom obvode 297kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o určení maximálnych cien za výrobu a dodávku pitnej vody, odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2014 68kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomného bytu bežného štandardu 21kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Sadzobník správnych poplatkov obce Nálepkovo od 1.1.2013 podľa Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 66kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zásady odmeňovania poslancov OZ v Nálepkove 33kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rozhodnutie o umiestnení stavby Záhajnica  - úprava NN siete a výstavba trafostanice z 25.6.2014 56kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie verejnou vyhláškou 26kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh Záverečného účtu za rok 2013 zo dňa 16.6.2014 149kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o vyhlásení výberového konania na terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov v projekte "Terénna sociálna práca v obci Nálepkovo III.", kód ITMS 27120130558 96kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje kolaudačné rozhodnutie ... zo dňa 5.5.2014 27kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania zo dňa 25.4.2014 707kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Ponuka audítorských služieb 362kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania - Nálepkovo, Hámor II., zriadenie TS a úprava NN siete zo dňa 17.3.2014 28kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príloha k verejnej vyhláške: Geodetické zameranie č.1 606kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príloha k verejnej vyhláške: Geodetické zameranie č.2 255kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Príloha k verejnej vyhláške: Geodetické zameranie č.3 221kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška - Oznámenie o strategickom dokumente, Územný plán obce Rudňany - zmeny a doplnky č. 01 z 12.2.2014 530kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zámer prenajať majetok obce z 12.2.2014 40kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh rozpočtu Obce Nálepkovo na rok 2014 s výhľadom na roky 2015, 2016 64kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh rozpočtu Obce Nálepkovo na roky 2014 - 2016 282kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Programový rozpočet obce Nálepkovo na rok 2014, 2015 a 2016 253kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zámer predať majetok obce zo dňa 14.10.2013 43kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zámer prenajať majetok obce - miestnosť č. 24 na Obecnom úrade zo dňa 14.10.2013 21kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zámer prenajať majetok obce - budova súp. č. 561 zo dňa 14.10.2013 31kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Územný plán veľkého územného celku Košického kraja - Zmeny a doplnky 2014 zo dňa 3.10.2013 165kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o určení maximálnych cien za výrobu a dodávku pitnej vody, odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2013 94kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie VZN č. 15/2013 o financovaní školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti iných obcí 73kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce Nálepkovo za rok 2012 z 7.6.2013 560kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oprava, bod č. 4 Záverečného účtu za rok 2012 z 7.6.2013 47kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Záverečný účet obce za rok 2012 zo dňa 31.5.2013 435kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2013 zo dňa 13.5.2013 37kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh VZN č.15/2013 o financovaní školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnostiiných obcí zo dňa 10.5.2013 64kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 10/2012 o výške úhrady za sociálnu službu ... zo dňa 10.5.2013 38kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška - Nálepkovo Hámor II., zriadenie trafostanice a úprava NN vedenia, firma ENERPRO, s. r. o., Prešov zo dňa 2.5.2013 44kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Vyhláška Obvodného úradu životného prostredia v Spišskej Novej Vsi o povolení na zmenu stavby pred jej dokončením - Vodovod, verejná kanalizácia a ČOV Nálepkovo projektu Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo - dokončenie zo dňa 29.4.2013 70kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška Zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode pozemkových úprav Nálepkovo - Tretí Hámor v katastrálnom území Nálepkovo zo dňa 22.3.2013 5,67MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška Zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode pozemkových úprav Nálepkovo v katastrálnom území Nálepkovo zo dňa 22.3.2013 5,63MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Verejná vyhláška - Stavebné povolenie pre stavbu "Nálepkovo Hámor II. - zriadenie TS a úprava NN siete" z 11.3.2013 89kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Ponuka na poskytnutie audítorských služieb 24kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Zverejnenie rozhodnutia 1,73MB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2013 38kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Programový rozpočet obce na rok 2013, 2014 a 2015 93kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh rozpočtu na rok 2013 60kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh VZN č. 14/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území obce Nálepkovo, zo dňa 13.2.2013 102kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Návrh VZN č. 13/2013 zo dňa 15.01.2013o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Nálepkovo 27kB
PDF-formát dokumentu na stiahnutie Oznámenie o vybavení sťažnosti 102kB
 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk