Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM):
  predseda Jana Pronská
 
Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP):
  predseda Štefan Czölder
 
Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ):
  predseda Dušan Slivka
 
Komisia sociálna a bytová (KSaB):
  predseda Bc. Daša Baniaková
 
Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP):
  predseda Ján Soveľ
 
Komisia pre vybavovanie sťažností (KVS):
  predseda

Jarmila Pocklanová

 
Komisia pre ochranu verejného záujmu (KOVZ):
  predseda Ján Kalafus
  členovia Dušan Slivka
    Jarmila Pocklanová
 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk