Zmluvy

Dodatok č. 1 k Dohode č.38/§52/2010/NP V-2 s ÚPSVaR
Dohoda č.38/§52/2010/NP V-2 s ÚPSVaR
Dohoda č.004/§50i/2011/NP I-2/C s ÚPSVaR
Dohoda č.011/§50i/2011/NP I-2/C s ÚPSVaR
Dodatok č. 1 k Dohode č.28/§50i/2010 s ÚPSVaR
Dodatok č. 1 k Dohode č.015/§50i/2010 s ÚPSVaR
Zmluva č.9904140032 s T-Com
Dodatok k zmluve č.9901230113 s T-Com
Výpoveď zmluvy o pripojení č.TP508110083 s T-Com
Zmluva č.9900994153 s T-Com
Dodatok k zmluve č.9901229900 s T-Com
Dodatok k zmluve č.TP5081109046911 s T-Com
Dodatok k zmluve č.9900994136 s T-Com
Dodatok k zmluve č.TP5081108918911 s T-Com
Dodatok k zmluve č.TP5081109011911 s T-Com
Dodatok č.1 k Zmluve č.10/2005 o zriadení spoločného obec.úradu
Dodatok k zmluve č.TP5081109012911 s T-Com
Dodatok k zmluve č.TP5081108897911 s T-Com
Dodatok k zmluve č.TP9900613707 s T-Com
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo ŠR
Dohoda č.007/§50j/2011 s ÚPSVaR
Dohoda č.38/§52/2011/NP V-2/2 s ÚPSVaR
Návrh zmluvy č.4319017489 s UNIQA poisťovňa
Dodatok k zmluve č. 9901230113 s T-Com
Dodatok k zmluve č. TP5081109046911 s T-Com
Zmluva o pripojení č. 9904147865 s T-Com
Dodatok k zmluve č. TP9904140032 s T-Com
Dodatok k zmluve č.9901230113 s T-Com
Dodatok č.2 k ZoD v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB banka
Dodatok č.DZ221402200410101 k Zmluve o NFP
Zmluva č. 1/2011 s p. M. Theisom, likvidácia fekálií
Poistná zmluva č. 511002357 (ZŠsMŠN) s Allianz
Zmluva o odovzdávaní údajov plat. styku e-Banka s Dexia banka
Dodatok zmluvy č. 1/2011 s Dexia banka
Dodatok zmluvy č. 1/2011 s Dexia banka
Zmluva o pripojení č.100710286ZoP s Východoslovenská distribučná,a.s.
Zmluva o reklame s Lesy mesta SNV
Dohoda č. 152/§51/2011 s ÚPSVaR
Zmluva o pripojení č.100716342ZoP s VSE, a.s.
Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
Zmluva o pripojení č. 9904342491 s T-Com
Príloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100260557S/2011
Zmluva o pripojení do distrib.sústavy č. 100717596ZoP
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 092/2011-IZ-5.0/V
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č.100721216ZoP
Kúpna zmluva Avia Valník
Dodatok č. 10 k Zmluve o zbere,odvoze a zneškodňovaní KO z obce č.6000/2002/V-15
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
Zmluva č. 96/315-DV Darujte Vianoce 2011
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
Zmluva o pripojení Slovak Telekom
Zmluva o pripojení Slovak Telekom
Zmluva o nájme nebytových priestorov

Objednávky

Objednávka vystavenie priecok v MS
Objednávka tovaru pre vyplacanie PnD
Objednávka tovaru pre vyplacanie PnD
Objednávka na celorocny rozbor odpad.vod
Objednávka protipoziarnej klapky pre HS
Objednávka tovaru pre vyplácanie PnD
Objednávka tovaru pre vyplácanie PnD
Objednávka laboratórny rozbor vody
Objednávka opráv a overení vodomerov
Objednávka tovaru pre vyplácanie PnD
Objednávka tovaru pre vyplácanie PnD
Objednávka dopravy autobusu
Objednávka tovaru pre vyplácanie PnD - potraviny
Objednávka tovaru pre vyplácanie PnD - oblečenie
Objednávka tovaru pre vyplácanie PnD - potraviny
Objednávka tovaru pre vyplácanie PnD - potraviny
Objednávka tovaru pre vyplácanie PnD - potraviny
Objednávka tovaru pre vyplácanie PnD - textil,obuv
Objednávka tovaru pre vyplácanie PnD - potraviny
Objednávka tovaru pre vyplácanie PnD - potraviny
Objednávka tovaru pre vyplácanie PnD - potraviny

Faktúry

Faktúra 0001 za kancelárske potreby
Faktúra 0002 za systémovú podporu URBIS
Faktúra 0003 za kancelárske potreby
Faktúra 0004 za telefón
Faktúra 0005 za telefón
Faktúra 0006 za prevedené služby a činnosti
Faktúra 0007 za elektrickú energiu
Faktúra 0008 za elektrickú energiu
Faktúra 0009 za elektrickú energiu
Faktúra 0010 za elektrickú energiu
Faktúra 0011 za elektrickú energiu
Faktúra 0012 za služby informačného systému
Faktúra 0013 za servis informačného systému URBIS
Faktúra 0014 za servis registračnej pokladne
Faktúra 0015 za služby PO a BOZP
Faktúra 0016 za kancelárske potreby
Faktúra 0017 za nezaplatené poplatky RTVS
Faktúra 0018 za komunálny odpad
Faktúra 0019 za komunálny odpad
Faktúra 0020 za zdravotnícke úkony na účely sociál.starostlivosti
Faktúra 0021 za telefón
Faktúra 0022 za elektrosúčiastky
Faktúra 0023 za kancelárske potreby-matričné tlačivá
Faktúra 0024 za zaškolenie v informač. systéme URBIS
Faktúra 0025 za stravovanie dôchodcov
Faktúra 0026 za stravovanie zamestnancov
Faktúra 0027 za autosúčiastky
Faktúra 0028 za elektrickú energiu
Faktúra 0029 poistné za motorové vozidlá
Faktúra 0030 za pracovnú obuv aktivačných pracovníkov
Faktúra 0031 za tovar - vyplácanie PnD - osobitný príjemca
Faktúra 0032 za právne služby
Faktúra 0033 za telefón
Faktúra 0034 za telefón
Faktúra 0035 za telefón
Faktúra 0036 za telefón
Faktúra 0037 za telefón
Faktúra 0038 za právne služby
Faktúra 0039 za telefóny
Faktúra 0040 za elektrickú energiu
Faktúra 0041 za telefón
Faktúra 0042 za telefón
Faktúra 0043 za telefón
Faktúra 0044 za telefón
Faktúra 0045 za členský príspevok LAVEXu
Faktúra 0046 za kancelárske potreby
Faktúra 0047 za hasiace prístroje
Faktúra 0048 za výstražné značenie v budove hasičskej stanice
Faktúra 0049 za akumulátory pre hasičské auto
Faktúra 0050 za samozatvárač brány
Faktúra 0051 za analýzu vzoriek vody
Faktúra 0052 za tovar - vyplácanie PnD
Faktúra 0053 autorská odmena za licenciu
Faktúra 0054 za právne služby
Faktúra 0055 za telefón
Faktúra 0056 za telefón
Faktúra 0057 za telefón
Faktúra 0058 za telefón
Faktúra 0059 za telefón
Faktúra 0060 za pracovnú obuv aktivač.pracovníkom
Faktúra 0061 za vypracovanie 1. žiadosti o platbu,projekt Hasičská stanica
Faktúra 0062 za vypracovanie 2. žiadosti o platbu,projekt Hasičská stanica
Faktúra 0063 za vypracovanie 3. žiadosti o platbu,projekt Hasičská stanica
Faktúra 0064 za vypracovanie 1. monitor.správy,projekt Hasičská stanica
Faktúra 0065 za vypracovanie 2. monitor.správy,projekt Hasičská stanica
Faktúra 0066 za telefón
Faktúra 0067 za laboratórne práce
Faktúra 0068 za tovar - vyplácanie PnD
Faktúra 0069 za súčiastky Stihl
Faktúra 0070 za spravovanie web stránky obce
Faktúra 0071 za telefóny OcÚ
Faktúra 0072 za odvoz komunálneho odpadu
Faktúra 0073 za odvoz komunálneho odpadu
Faktúra 0074 za stravovanie dôchodcov a hostí v turist.ubytovni
Faktúra 0075 za servisnú prehliadku motor.vozidla Peugeot
Faktúra 0076 za kancelárske potreby
Faktúra 0077 za nájom poľnohospodárskych pozemkov
Faktúra 0078 za školenie BOZP
Faktúra 0079 za vykonané práce BOZP
Faktúra 0081 za tovar - vyplácanie PnD
Faktúra 0082 za elektrinu
Faktúra 0083 za telefón RS
Faktúra 0084 za telefón VO
Faktúra 0085 za telefón VL
Faktúra 0086 za telefón BH
Faktúra 0087 za telefón DSaJS
Faktúra 0088 za ext.manažment,projekt ZŠsMŠ, 2.ŽoP
Faktúra 0089 za ext.manažment,projekt ZŠsMŠ, ZMS
Faktúra 0090 za ext.manažment,projekt ZŠsMŠ, ZŽoP
Faktúra 0091 za vysielanie programu TV Markíza
Faktúra 0092 za kancelárske potreby
Faktúra 0093 za komunálny odpad
Faktúra 0094 za zneškodnenie komunálneho odpadu
Faktúra 0095 za elektrickú energiu
Faktúra 0096 za elektrickú energiu
Faktúra 0097 za nákup rakiev
Faktúra 0098 za opravy a overovanie vodomerov
Faktúra 0099 za chlór
Faktúra 0100 za stravovanie dôchodcov
Faktúra 0101 za práce stavebný dozor 04/11
Faktúra 0102 za práce stavebný dozor 02/11
Faktúra 0103 za prenájom kontajnerov 01/11
Faktúra 0104 za prenájom kontajnerov 02/11
Faktúra 0105 za prenájom kontajnerov 03/11
Faktúra 0106 za telefón KC
Faktúra 0107 za telefóny OcÚ
Faktúra 0108 za stravovanie zamestnancov 02/11
Faktúra 0109 za stravovanie zamestnancov 03/11
Faktúra 0110 za pracovnú zdravotnú službu
Faktúra 0111 za právnické služby 03/11
Faktúra 0112 za tlač obecných novín
Faktúra 0113 za leasing - obecný rozhlas
Faktúra 0114 za elektrickú energiu
Faktúra 0117 za elektrickú energiu
Faktúra 0124 za tovar - vyplácanie PnD
Faktúra 0125 za odvoz komunálneho odpadu
Faktúra 0137 za elektrickú energiu
Faktúra 0144 za stavebné práce, projekt ZŠsMŠ
Faktúra 0164 za odvoz KO
Faktúra 0167 za tovar (potraviny) - vyplácanie PnD
Faktúra 0183 za odvoz komunálneho odpadu
Faktúra 0188 za overenie závierky obce
Faktúra 0190 za elektrickú energiu
Faktúra 0191 za elektrickú energiu
Faktúra 0195 za tovar (potraviny) - vyplácanie PnD
Faktúra 0210 za odvoz komunálneho odpadu
Faktúra 0234 za tovar (potraviny) - vyplácanie PnD
Faktúra 0245 za odvoz komunálneho odpadu
Faktúra 0248 za rakvy
Faktúra 0254 za stravovanie
Faktúra 0258 za tovar (textil) - vyplácanie PnD
Faktúra 0268 za tovar (potraviny) - vyplácanie PnD
Faktúra 0288 za odvoz komunálneho odpadu
Faktúra 0296 za elektrickú energiu
Faktúra 0297 za elektrickú energiu
Faktúra 0301 za tovar (potraviny) - vyplácanie PnD
Faktúra 0302 za elektrickú energiu
Faktúra 0311 za odvoz komunálneho odpadu
Faktúra 0324 za elektrickú energiu
Faktúra 0345 za elektrickú energiu
Faktúra 0346 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla
Faktúra 0349 za odvoz komunálneho odpadu

 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk