Zmluvy

Príloha c.3_ Zmluva c. Z201856788_Z, zverejnená dňa 04.01.2019
Dohoda o zabezpečení stravovania, zverejnená dňa 18.01.2019
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby, zverejnená dňa 28.01.2019
Dohoda číslo 19/44/052/32, zverejnená dňa 28.01.2019
Licenčná zmluva na programové vybavenie spoločnosti BE-SOFT, a.s. Košice, č. zmluvy 201901/03/Be, zverejnená dňa 31.01.2019
Kúpna zmluva, zverejnená dňa 04.02.2019
Odstúpenie od Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby k projektu Vybudovanie zberného dvora a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Nálepkovo – EU-Group, a.s., zverejnená dňa 05.02.2019
Odstúpenie od Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby k projektu Nálepkovo – zvýšenie kapacity MŠ – EU-Group, a.s., zverejnená dňa 05.02.2019
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, zverejnená dňa 06.02.2019
Rámcová zmluva o dodaní tovaru - MIVA Market, zverejnená dňa 08.02.2019
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK-2017-001879, zverejnená dňa 22.02.2019
Zmluva o ubytovaní, zverejnená dňa 25.02.2019
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovaru, zverejnená dňa 26.02.2019
Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí služby – Projektový manažér – k projektu Nálepkovo - Zvýšenie kapacity MŠ - Neudorf, s.r.o., zverejnená dňa 28.02.2019
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci, zverejnená dňa 13.03.2019
Dohoda č. 19/44/054/28, zverejnená dňa 25.03.2019
Zmluva o poskytnutí služby - poradenstvo pri riadení projektov - vybudovanie Zberného dvoru a sanácia nelegálnych skládok v obci Nálepkovo, zverejnená dňa 10.04.2019
Dohoda číslo 19/44/052/291, zverejnená dňa 11.04.2019
Zmluva o vykonávaní činnosti zberu a výkupu kovového komunálneho odpadu od fyzických osôb, zverejnená dňa 16.04.2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb., zverejnená dňa 17.04.2019
Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti zmluvy o poskytovaní právnej pomoci, zverejnená dňa 17.05.2019
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci, zverejnená dňa 17.05.2019
Zmluva o poskytovaní reklamnej plochy, zverejnená dňa 07.06.2019
F u r m a n s k é . p r e t e k y . 2 0 1 9
Sponzorská zmluva Uzavretá podľa § 51 a násl. Občianského zákonníka, zverejnená dňa 11.06.2019
Zmluva o reklame - č.1 Agrofarma, zverejnená dňa 12.06.2019
Zmluva o reklame - č. 2 INIT združenie, zverejnená dňa 12.06.2019
Zmluva o reklame - č. 3 Mozer s.r.o., zverejnená dňa 12.06.2019
Zmluva o reklame - č. 4 DD21, zverejnená dňa 12.06.2019
Darovacia zmluva_skákací šmolko, zverejnená dňa 12.06.2019
Zmluva o prenájme reklamnej plochy_Brantner, zverejnená dňa 12.06.2019
Zmluva o reklame - č- M-Plast, zverejnená dňa 19.06.2019
Zmluva o poskytnutí ozvučenia a hudobnej reprodukcie, zverejnená dňa 19.06.2019
Zmluva o reklame č. 6 SnackBar, zverejnená dňa 27.06.2019
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia, zverejnená dňa 29.07.2019
Zmluva o reklame č. 7 – Ján Soveľ, zverejnená dňa 01.07.2019
Zmluva o reklame - č. 8 ASTONNA s.r.o., zverejnená dňa 27.06.2019
Sponzorská zmluva – Janečko Ján, zverejnená dňa 09.07.2019
Zmluva o reklame č. 9 - Mária Lacková, zverejnená dňa 12.07.2019
Sponzorská zmluva Diskonto Dunčko zverejnená dňa 13.08.2019
Výpoveď mandátnej zmluvy – Ing. Michal Dvorjak, zverejnená dňa 24.06.2019
Zmluva o prevádzke webového sídla, zverejnená dňa 24.06.2019
Zmluva o vytvorení webového sídla, zverejnená dňa 24.06.2019
Zmluva o výpožičke, zverejnená dňa 02.07.2019
Zmluva o zabezpečení likvidácie nezákonne umiestneného odpadu - SIBS MV, s.r.o., zverejnená dňa 02.07.2019
Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov a o nájme pozemkov uzavretej dňa 1.7.1999, zverejnená dňa 09.07.2019
Zmluva o dielo č. 1172019, zverejnená dňa 15.07.2019
Zmluva o dielo č., zverejnená dňa 18.07.2019
Dohoda číslo 19/44/052/521, zverejnená dňa 22.07.2019
Zmluva DN. n.o., zverejnená dňa 29.07.2019
Zmluva LON.s.r.o., zverejnená dňa 29.07.2019
Zmluva ZŠ s MŠ, zverejnená dňa 29.07.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemku, zverejnená dňa 31.07.2019
Kúpna zmluva Macko, zverejnená dňa 31.07.2019
Kúpna / lízingová zmluva 4115403191, zverejnená dňa 31.07.2019
Kúpna zmluva Galgan Galganová, zverejnená dňa 31.07.2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - FPU, zverejnená dňa 08.08.2019
Zmluva o grantovom účte, zverejnená dňa 14.08.2019
Zmluva o dielo č. ZDU01081901, zverejnená dňa 19.08.2019

Objednávky

číslo partner IČO suma s DPH v € predmet podpísal dátum zverejnenia dátum vyhotovenia identifikacia zmluvy
1. ART SCHOOL SMIŽANY, Námestie M.Pajduška 2, 053 11 Smižany 50101421 Hudobné vystúpenie, ktoré sa uskutoční 6.1.2019 Ondrej Klekner 02.01.2019 02.1.2019
2. VSK Mineral s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 cca 2000 EUR Kamenivo-ročná objednávka Ondrej Klekner 16.01.2019 08.1.2019
3. INIT združenie, SNP 579/81, 05301 Harichovce 11952261 cca 2500 EUR Nákup výpočtovej techniky Ondrej Klekner 16.01.2019 16.01.2019
4. EL spol. s r.o., Radlinského 17/A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 cca 3840,48 EUR s DPH rozbor vody na rok 2019 Ondrej Klekner 18.01.2019 18.01.2019
5. BE-SOFT a.s., Krakovská 23, 040 11 Košice 36191337 cca 773,9 EUR bez DPH softvér BTS Ondrej Klekner 21.01.2019 18.01.2019
6. MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, 080 01 Prešov 45965838 cca 600 EUR bez DPH prečistenie kanalizačného potrubia Ondrej Klekner 29.01.2019 29.01.2019
7. CORA, Ing. Jozef Šifra, Dostojevského 69, 058 01 Poprad 1 14280205 cca 400 EUR bez DPH termoizolačné nádoby premium Ondrej Klekner 04.02.2019 04.02.2019
8. MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, 080 01 Prešov 45965838 cca 600 EUR bez DPH prečistenie kanalizačného potrubia ( havarijný stav ) a monitoring Ondrej Klekner 07.02.2019 04.02.2019
9. JUDr. Anna Filipová, Banícka 1732/12, 052 01 Spišská Nová Ves 47874856 cca 2000,- EUR bez DPH zastupovanie vo vejených obstarávaniach k projektu Vybudovanie zberného dvora a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Nálepkovo Ondrej Klekner 11.02.2019 08.02.2019
10. LB CREATIVE s.r.o., Nám. SNP 16, 97401 Banská Bystrica 50141805 cca 216,- EUR s DPH Magnetky podľa návrhu Ondrej Klekner 25.02.2019 14.02.2019
11. Autoškola Ing. Oskár Gonda, Hečkova 5, 052 01 Spišská Nová Ves 10760989 Školenie Ondrej Klekner 25.02.2019 25.02.2019
12. Lesy obce Nálepkovo s.r.o., Cintorínska ulica 591, 053 33 Nálepkovo 36587311 cca 500,- EUR s DPH Ihličnatá vláknina Ondrej Klekner 25.02.2019 25.02.2019
13. Václav Petrík, Rybničná 496, 055 61 Jaklovce 40110460 cca 100,- EUR s DPH Projektová dokumentácia staby "NN prípojka" Ondrej Klekner 26.02.2019 26.02.2019
14. Ján Soveľ, Hlavná 527/120, 053 33 Nálepkovo 33065438 cca 40,- EUR s DPH/m3 porez ihličnatej vlákniny Ondrej Klekner 27.02.2019 27.02.2019
15. Gabriela Futová, RG.F s.r.o., Nová Polhora 52, 044 44 Kráľovce 051221659 cca 100,- EUR s DPH Beseda so spisovateľskou v spolupráci s KKMaŠ Ondrej Klekner 06.03.2019 06.03.2019
16. MEASURING s.r.o., Obrancov mieru 1169, 045 01 Moldava nad Bodvou 47323833 cca 600,- EUR s DPH Overenie vodomerov a podľa potreby oprava Ondrej Klekner 07.03.2019 07.03.2019
17. Archgrup sk s.r.o., Jána Francisciho 1620/6, 05401 Levoča 52150356 cca 320,- EUR s DPH Vypracovanie projektovej dokumentácie " Detské ihrisko v obci Nálepkovo" Ondrej Klekner 15.03.2019 13.03.2019
18. Andrej Mitura, Krížová Ves č. 146, 059 01 Spišská Belá 32397810 cca 333,- EUR s DPH Školenie Ondrej Klekner 15.03.2019 15.03.2019
19. Vanex spol. s.r.o., Vyšné fabriky 763, 03301 Liptovský Hrádok cca 1962,- EUR s DPH Lisovanie kalov Ondrej Klekner 02.04.2019 01.04.2019
20. Brenntag s.r.o., Južná trieda 72, 042 85 Košice 31336884 cca 83,- EUR s DPH Chloran sodný 50l Ondrej Klekner 02.04.2019 01.04.2019
21. SEAK, Levočská 109, 080 01 Prešov 46150749 cca 500,- EUR bez DPH Oprava rozhlasových staníc Ondrej Klekner 02.04.2019 02.04.2019
22. V3soun - Rastislav Vall, Slovenského raja 15, 053 15 Hrabušice 41961706 cca 720,- EUR s DPH Donáška a inštalácia tribúny - Furmanské preteky Janka Pronská 02.04.2019 02.04.2019
23. Ing. Milan Balaži - Auto-moto služby, Mlynská 1371/19, 053 11 Smižany 33848297 cca 600,- EUR s DPH Oprava prednej a zadnej nápravy - Peugeot GL-966AI Ondrej Klekner 03.04.2019 03.04.2019
24. IDAMER s.r.o., Nám. Dr. Schweitzera 196, 916 01 Stará Turá 46102604 cca 50,- EUR s DPH Plombovací drôt medený Ondrej Klekner 08.04.2019 04.04.2019
25. CITROEN, Brantner nova, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves cca 300,- EUR s DPH servis motorového vozidla Citroen Berlingo GL067AP Ondrej Klekner 08.04.2019 04.04.2019
26. Lesy obce Nálepkovo, Cintorínska 591, 053 33 Nálepkovo 36578311 cca 600,- EUR s DPH 18m3 ihličnatej vlákniny na akciu " Furmanské preteky" Ondrej Klekner 09.04.2019 08.04.2019
27. Ján Soveľ, Hlavná 527/120, 053 33 Nálepkovo 33065438 cca 40,- EUR s DPH/m3 pozer ihličnatej vlákniny Ondrej Klekner 09.04.2019 08.04.2019
28. Stanislava Kollárová, Krátka 3078/7, 934 01 Levice 46624236 cca 1195,23 EUR s DPH Odev DHZ Ondrej Klekner 09.04.2019 09.04.2019
29. Slavstroj s.r.o., 072 17 Malé Raškovce 86 31732348 cca 160 EUR s DPH Výložníky na verejné osvetlenie Ondrej Klekner 16.04.2019 15.04.2019
30. LEDart.s.r.o., Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava 50020552 cca 1260,84EUR s DPH LED verejné osvetlenie 50W Ondrej Klekner 16.04.2019 15.04.2019
31. Daňový úrad Košice, železničná č. 1, 041 90 Košice cca 0 EUR s DPH Pokutové bloky Ondrej Klekner 17.04.2019 15.04.2019
32. Measuring s.r.o., Obrancov mieru 1169, 045 01 Moldava nad Bodvou 47323833 cca 300 EUR s DPH Overenie vodomerov Ondrej Klekner 02.05.2019 26.04.2019
33. BONAMED s.r.o., Jána Jánskeho 3325, 052 01 Spišská Nová Ves 36573442 cca 200 EUR s DPH Preventívne prehliadky Janka Pronská 02.05.2019 02.05.2019
34. Agro Spiš s.r.o., Mlynská 2, 053 11 Smižany 31727531 cca 300 EUR s DPH Oprava kosačky Janka Pronská 03.05.2019 02.05.2019
35. PROMETEUS - SL s.r.o., Levočská 35,064 01 Stará Ľubovňa 36463906 cca 758,8 EUR bez DPH Hadice, prúdnice, rozdeľovač guľový - DHZ Janka Pronská 10.05.2019 03.05.2019
36. TOI TOI DIXI s.r.o, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 36383074 cca 288 EUR s DPH Toaletná kabína FRESH - 4 ks ( Furmanské preteky) Ondrej Klekner 10.05.2019 06.05.2019
37. NORWIT SLOVAKIA s.r.o., Hraničná 2/A4533,058 02 Poprad 31734553 cca 240 EUR s DPH Servis 2 plávajúcich čerpadiel Ondrej Klekner 10.05.2019 09.05.2019
38. Stanislav Bendík - TeSyBe, Palárikova 2265/32, 052 01 Spišská Nová Ves 46037551 cca 150 EUR s DPH Servisná prehliadka ústredne, vrátane výmeny batérií Ondrej Klekner 17.05.2019 14.05.2019
39. Ivan Pavlikovský, Biele Vody 210, 053 76 Mlynky cca 250 EUR s DPH Ozvučenie a zabezpečenie hudobnej reprodukcie - Furmanské preteky 2019 Ondrej Klekner 17.05.2019 14.05.2019
40. Brainstorm Senica, Mgr. Milan Rýzek, www.brainstorm.poharesportove.sk cca 209,94 EUR s DPH Kokardy, poháre- Furmanské preteky 2019 Ondrej Klekner 17.05.2019 16.05.2019
41. NationalPen, P.O.Box 0013,800 90 Bratislava cca 291 EUR s DPH skladacia nákupná taška s logom obce - Furmanské preteky 2019 Ondrej Klekner 17.05.2019 16.05.2019
42. BONAMED s.r.o., Jána Jánskeho 3325/18, 052 01 Spišská Nová Ves 36573442 cca 200 EUR s DPH Preventívne prehliadky Ondrej Klekner 21.05.2019 21.05.2019
43. Martin Bartoš, BARTY s.r.o., Letná 46, 052 01 Spišská Nová Ves 50215337 cca 350 EUR bez DPH Nafukovacia skákacia atrakcia - Furmanské preteky Ondrej Klekner 22.05.2019 22.05.2019
44. Idamer s.r.o., Dr. Schweitzera 196/4, 916 01 Stará Turá 50215337 cca 350 EUR bez DPH Residia JET Ondrej Klekner 29.05.2019 22.05.2019
45. LEDart s.r.o., Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava 50020552 cca 1561,51 EUR s DPH LED osvetlenie 50W Ondrej Klekner 29.05.2019 27.05.2019
46. Galileo Coeporation s.r.o., Čierná Voda 468,925 06 Čierna voda 47192941 cca 1590 EUR bez DPH Webové sídlo Ondrej Klekner 29.05.2019 28.05.2019
47. Galileo Coeporation s.r.o., Čierná Voda 468,925 06 Čierna voda 47192941 cca 425 EUR bez DPH/ ročne Prevádzka redakčného systému a webového sídla Ondrej Klekner 29.05.2019 28.05.2019
48. Bezpečné liehoviny, Železničná 665, 049 51 Brzotín 46879242 cca 1131,2 EUR s DPH Reklamné predmety Ondrej Klekner 06.06.2019 04.06.2019
49. Bonamed s.r.o., Jána Jánskeho 3325/18, 05201 Spišská Nová Ves 36573442 cca 200 EUR s DPH Preventívne prehliadky Ondrej Klekner 19.06.2019 10.06.2019
50. LEDart s.r.o., Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava 50020552 cca 141 EUR s DPH Led verejné svetlenie 3+1 Ondrej Klekner 19.06.2019 12.06.2019
51. Bonamed s.r.o., Jána Jánskeho 3325/18, 05201 Spišská Nová Ves 36573442 cca 200 EUR s DPH Preventívne prehliadky Ondrej Klekner 19.06.2019 19.06.2019
52. Hana Szabová STANKY HAGO, Veľký Lapáš 846, 951 04 Veľký Lapáš 50195000 cca 347,9 EUR s DPH Oceľový stánok Ondrej Klekner 24.06.2019 20.06.2019
53. LEDart s.r.o., Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava 50020552 cca 1259,91 EUR s DPH LED verejné osvetlenie 30W Ondrej Klekner 24.06.2019 20.06.2019
54. PROMETEUS -SL s.r.o., Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa 36463906 cca 426 EUR s DPH Savica, sací kôr Ondrej Klekner 24.06.2019 24.06.2019
55. N-Terr s.r.o., Kukučínova 2040/1, 069 01 Snina 46808876 cca 115,8 EUR s DPH LED solárne osvetlenie Ondrej Klekner 02.07.2019 24.06.2019
56. Slavstroj s.r.o., 072 15 Malé Raškovce 86 31732348 cca 150 EUR s DPH Výložníky na verejné osvetlenie Ondrej Klekner 02.07.2019 26.06.2019
57. BagreSpiš s.r.o., Hutnícka 2679/3, 052 01 Spišská Nová Ves 44078447 cca 50 EUR s DPH Rezačka asfaltu Ondrej Klekner 02.07.2019 28.06.2019
58. RENAULT RETAIL GROUP SK, s.r.o. 52032710 cca 16 407 EUR s DPH Dacia Duster 1.6 SCe SaS Prestige 4x4 84.00kW Ondrej Klekner 15.07.2019 10.07.2019
59. LEDart,s.r.o., Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava 50020552 cca 280,- EUR s DPH LED verejné osvetlenie 30W_ 3+1 - 2 balenia Ondrej Klekner 15.07.2019 10.07.2019
60. HV PUMPY s.r.o., Veľká Franková 101, 059 78 Veľká Franková 46299980 cca 24 427,69 EUR s DPH stavebné práce "Úprava parkoviska pri lyžiarskom vleku Krečno a Turistickej ubytovni Nálepkovo". Ondrej Klekner 11.07.2019 11.07.2019
61. EL TUR s.r.o., Československej armády 33,052 01 Spišská Nová Ves 44485743 cca 500 EUR s DPH Oprava elektroinštalácie požiarnej zbrojnice Ondrej Klekner 18.07.2019 18.07.2019
62. Drevona Market s.r.o., Výhonská 1, 831 06 Bratislava 50443003 cca 1267 EUR s DPH Nábytok Ondrej Klekner 18.07.2019 18.07.2019
63. Ing. Janka Pokryvková, Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 40847641 cca 200 EUR s DPH zabezpečenie technického stavebného dozoru Ondrej Klekner 25.07.2019 23.07.2019
64. Jana Michaleková, Kameň Centrum, Hviezdoslavova 17, Spišská Nová Ves 43917569 cca 300 EUR s DPH Výroba pamätnej tabule na základe UZN č. 42/2019-OZ Ondrej Klekner 26.07.2019 26.07.2019
65. Jana Michaleková, Hviezdoslavova 17, 052 01 Spišská Nová Ves 43917569 cca 300 EUR s DPH Výroba pamätnej tabule Ondrej Klekner 01.08.2019 26.07.2019
66. Measuring s.r.o., Obrancov mieru 1169, 045 01 Moldava nad Bodvou 47323833 cca 30 EUR s DPH Overenie vodomeru Ondrej Klekner 01.08.2019 29.07.2019
67. Mondo reklamná agentúra s.r.o., Františka Urbanka 1, 052 01 Spišská Nová Ves 36602477 cca 252 EUR s DPH Polep auta Dacia Duster Ondrej Klekner 01.08.2019 01.08.2019
68. GX SOLUTION a.s., Galvaniho 12,821 04 Bratislava 45232270 cca 360 EUR s DPH GPS systém do vozidla Ondrej Klekner 12.08.2019 01.08.2019
69. Ján Soveľ, Hlavná 527, 053 33 Nálepkovo 33065438 cca EUR s DPH Výkon záchranných prác na úpravu cestnej komunikácie Ondrej Klekner 12.08.2019 09.08.2019

Faktúry

číslo typ partner IČO cena s DPH v € predmet dátum zverejnenia dátum prijatia dátum zaplatenia identifikácia zmluvy/objednávky
1. došlá č.1019010814 osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 78 výkon zodpovednej osoby 12/2018 16.01.2019 02.01.2019 04.01.2019 rámcová zmluva 1/2015
2. došlá č.20190753 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 262,5 Systémová podpora URBIS 16.01.2019 03.01.2019 04.01.2019
3. došlá č.50633/2019 AJFA+AVIS s.r.o, Klemensova 34, 010 01 Žilina 31602436 58,8 Predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovovníčka 16.01.2019 04.01.2019 10.01.2019
4. došlá č.34445193 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 28,4 Záloha za predplatné 16.01.2019 03.01.2019 10.01.2019
5. došlá č.2019004 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1200 Poskytovanie právnych služieb 16.01.2019 04.01.2019 10.01.2019
6. došlá č.1901001 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 297,2 Oprava PC 16.01.2019 09.01.2019 10.01.2019
7. došlá č.1901002 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 105 Nastavenia PC 16.01.2019 09.01.2019 10.01.2019
8. došlá č.190004 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 254,02 Toner 16.01.2019 09.01.2019 10.01.2019
9. došlá č.FV1900003 NAJLEVOS s.r.o., 053 32 Hnilčík č. 204 46355031 1663,07 Drevná štiepka 22.01.2019 11.01.2019 18.01.2019 Zmluva č. Z201841661_Z
10. došlá č.1031900002 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 13,2 BRKO-zber, vývoz a zneškodnenie 22.01.2019 14.01.2019 18.01.2019
11. došlá č.FV1900001 NAJLEVOS s.r.o., 053 32 Hnilčík č. 204 46355031 723,07 Drevná štiepka 22.01.2019 11.01.2019 18.01.2019 Zmluva č. Z201841661_Z
12. došlá č.1/2019 Art school Smižany, Námestie M. Pajdušáka 2, 053 11 Smižany 50101421 400 Kultúrne podujatie - Trojkráľový koncert 22.01.2019 11.01.2019 18.01.2019
13. došlá č.310190425 TOP OFFICE s.r.o., Hlavná 922, 925 01 Matúškovo 36355160 293,83 Nástenná zásuvná tabuľa 22 ks 22.01.2019 21.01.2019 21.01.2019
14. došlá č.19VF05033 RUPPKKI s.r.o., Iliaľovská 33, 053 11 Smižany 36580392 11,85 Internet 02/2019 22.01.2019 15.01.2019 18.01.2019
15. došlá č.190065 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 96,5 Čistiace prostriedky 22.01.2019 16.01.2019 18.01.2019
16. došlá č.1901005 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 120,5 Konfigurácia PC, nastavenia, inštalácia Urbis 22.01.2019 16.01.2019 18.01.2019
17. došlá č.22190004 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 190,24 Drvené kamenivo 22.01.2019 16.01.2019 18.01.2019
18. došlá č.190024 DD21 s.r.o., Švábska 107, 08005 Prešov 43818030 118,39 Tonery 29.01.2019 17.01.2019 25.01.2019
19. došlá č.181128 DD21 s.r.o., Švábska 107, 08005 Prešov 43818030 57,79 Tonery 29.01.2019 17.01.2019 25.01.2019
20. došlá č.FV1900007 NAJLEVOS s.r.o., Hnilčík 204, 05332 Hnilčík 46355031 1663,07 Drevná štiepka 29.01.2019 17.01.2019 25.01.2019
21. došlá č.1901008 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 841 HP 250 + office 29.01.2019 18.01.2019 25.01.2019
22. došlá č.1901009 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 120,5 Inštalácia URBIS, inštalácia tlačiarni, nastavenia PC 29.01.2019 18.01.2019 25.01.2019
23. došlá č.1901006 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 808 HP 285 + office, HP V214a 29.01.2019 18.01.2019 25.01.2019
24. došlá č.1901007 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 808 HP 285 G3, HP V214a + office 29.01.2019 18.01.2019 25.01.2019
25. došlá č.1900001 Marián Richveis, Za kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany 40357406 1810,2 Zmluvná čiastka na základe dohody o skončení zmluvy 29.01.2019 19.01.2019 25.01.2019
26. došlá č.FA190008 PaedDr. K. Volčková Sláviková -V.A, Kendice 48, 082 01 Kendice 46443983 216 Web hosting domeny 2019 29.01.2019 21.01.2019 25.01.2019
27. došlá č.1/2019 Lucia Riemerová, 053 33 Nálepkovo 293 40108970 211,1 Dodaný tovar 29.01.2019 21.01.2019 25.01.2019
28. došlá č.1901012 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 297 servis informačného systému URBIS 29.01.2019 23.01.2019 25.01.2019
29. došlá č.22190006 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 29,68 Drvené kamenivo 29.01.2019 23.01.2019 25.01.2019
30. došlá č.2019103 EUROMAR spol. s r.o., Zimná 57, 052 01 Spišská Nová Ves 36216054 212,98 Voľne ložená posypová soľ 29.01.2019 24.01.2019 25.01.2019
31. došlá č.3879003 Labaš s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 -34,21 Tovar 07.02.2019 28.01.2019
32. došlá č.1901019 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 115,5 set Genius KB-8000x, HP 15,6 signature slim, URBIS 07.02.2019 28.01.2019 01.02.2019
33. došlá č.201901 Mozer s.r.o., Letná 354, 053 33 Nálepkovo 50407856 2427,22 Tovar vydaný na prídavky 01/2019 07.02.2019 28.01.2019 01.02.2019
34. došlá č.122019 Dr., Bc. Drahomír Porízek, Holická E440, 500 08 Hradec Králeve 67491308 71,09 Havon Color 15kg 07.02.2019 28.01.2019 28.01.2019
35. došlá č.1902501 Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava 17310598 38,4 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos- verejný rozhlas 07.02.2019 30.01.2019 01.02.2019
36. došlá č.190167 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 254,89 Kancelárske potreby 07.02.2019 29.01.2019 01.02.2019
37. došlá č.190176 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 57,31 Kancelárske potreby 07.02.2019 31.01.2019 01.02.2019
38. došlá č.31900086 BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice 36191337 928,68 Softvér BTS, modul 07.02.2019 31.01.2019 01.02.2019
39. došlá č.1019020807 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 78 Výkon zodpovednej osoby za 02/2019 26.02.2019 04.02.2019 08.02.2019
40. došlá č.1901022 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 69,5 Nastavenie pracovnej stanice, URBIS, ESET 26.02.2019 04.02.2019 08.02.2019
41. došlá č.2019016 Advokátska kancelária JUDr. Slovinský, Štefánikovo námestie 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1200 Poskytovanie právnych služieb - február 2019 26.02.2019 04.02.2019 08.02.2019
42. došlá č.7466845226 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 760 Elektrina 26.02.2019 04.02.2019 08.02.2019
43. došlá č.7466846474 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 14 Elektrina 26.02.2019 04.02.2019 08.02.2019
44. došlá č.7466846475 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 129 Elektrina 26.02.2019 04.02.2019 08.02.2019
45. došlá č.7466846773 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 108 Elektrina 26.02.2019 04.02.2019 08.02.2019
46. došlá č.7466846241 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 47 Elektrina 26.02.2019 04.02.2019 08.02.2019
47. došlá č.20190009 Neudorf s.r.o., Sama Chalupku 4, 052 01 Spišská Nová Ves 46328955 130 Zabezpečenie procesu externého riadenia projektu - Nálepkovo-zvýšenie kapacity MŠ 27.02.2019 04.02.2019 08.02.2019
48. došlá č.19024 Mužík Ľubomír, Tatranská 3407/2B, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 612,64 Inštalačný materiál 27.02.2019 04.02.2019 08.02.2019
49. došlá č.00720119 MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, 080 01 Prešov 45965838 706,2 čistenie a monitorovanie kanalizácie 27.02.2019 04.02.2019 08.02.2019 Objednávka č. 6/2019
50. došlá č.1219001 AGROSERVIS spol s r.o., Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno 31441751 -51 228 Dobropis fa. č. 21180367 27.02.2019 05.02.2019 08.02.2019
51. došlá č.01/2019 Adriana Czolderová, Hlavná 417/194, 053 33 Nálepkovo 40108848 84 Pluhovanie miestnych komunikácií 27.02.2019 05.02.2019 08.02.2019
52. došlá č.FVOT190505 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava 2 45232270 67,2 Smart TDM Basic + Standard + Eko + Aktiv 27.02.2019 06.02.2019 08.02.2019
53. došlá č.1900001 Domov Nálepkovo n.o., Letná 352/8, 053 33 Nálepkovo 31257305 2850,90 stravovanie - 01/2019 27.02.2019 06.02.2019 08.02.2019
54. došlá č.2019003 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42,052 01 Spišská Nová Ves 47887346 693 poskytovanie služieb spojených s VO za 01/2019 27.02.2019 06.02.2019 08.02.2019
55. došlá č.8226091132 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 45,94 Telekomunikačné služby 27.02.2019 06.02.2019 08.02.2019
56. došlá č.8226038818 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 233,89 Telekomunikačné služby 27.02.2019 06.02.2019 08.02.2019
57. došlá č.8226003438 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 279,24 Telekomunikačné služby 27.02.2019 06.02.2019 08.02.2019
58. došlá č.190211 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13,053 11 Smižany 36704041 7,87 Taška PE biela 27.02.2019 06.02.2019 08.02.2019
59. došlá č.FV1900010 NAJLEVOS s.r.o., 053 32 Hnilčík 204 46355031 1663,07 Drevná štiepka 27.02.2019 07.02.2019 08.02.2019
60. došlá č.1990075579 XEROX LIMITED, Einsteinova 23,851 01 Bratislava 30814677 81,6 Nájom SN:3327200363 27.02.2019 07.02.2019 08.02.2019
61. došlá č.1990075580 XEROX LIMITED, Einsteinova 23,851 01 Bratislava 30814677 119,72 Nájom WC7855, SN:3923517200 27.02.2019 07.02.2019 08.02.2019
62. došlá č.7466846901 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 55 Elektrina 27.02.2019 07.02.2019 08.02.2019
63. došlá č.2019025 Ondrej Jarkovský - E.servis, J. Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves 37177141 160,45 Žiarovka, spojka, trafo, konektor 27.02.2019 07.02.2019 08.02.2019
64. došlá č.19VF13397 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany 36580392 11,85 Internet 03/2019 27.02.2019 07.02.2019 08.02.2019
65. došlá č.1031900155 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 530,77 Uloženie KO 27.02.2019 07.02.2019 08.02.2019
66. došlá č.1900464 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 85,38 Analýza vôd 27.02.2019 08.02.2019 22.02.2019
67. došlá č.2191103683 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 00178454 145,2 Autorská odmena za licenciu 27.02.2019 08.02.2019 22.02.2019
68. došlá č.2191103682 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 00178454 14,28 Autorská odmena za licenciu 27.02.2019 08.02.2019 22.02.2019
69. došlá č.190041 VANOKU s.r.o., Ferka Urbánka 20,052 01 Spišsská Nová Ves 36612758 33,23 Samolepky 27.02.2019 08.02.2019 15.02.2019
70. došlá č.190204 AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, 053 11 Smižany 31727531 80,41 Krúžok, V-KO,objímka, 27.02.2019 11.02.2019 22.02.2019
71. došlá č.1031900188 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1679,74 Odvoz KO, prenájom BOBR, uloženie odpadu 27.02.2019 11.02.2019 15.02.2019
72. došlá č.7293755920 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1120,26 Elektrina 27.02.2019 08.02.2019 22.02.2019
73. došlá č.7293755921 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 128,75 Elektrina 27.02.2019 08.02.2019 22.02.2019
74. došlá č.7293755923 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 406,94 Elektrina 27.02.2019 08.02.2019 22.02.2019
75. došlá č.7293755925 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 946,16 Elektrina 27.02.2019 08.02.2019 22.02.2019
76. došlá č.7293755924 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 386,4 Elektrina 27.02.2019 08.02.2019 22.02.2019
77. došlá č.7293755922 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 400,25 Elektrina 27.02.2019 08.02.2019 22.02.2019
78. došlá č.7292330526 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 982,98 Elektrina 27.02.2019 11.02.2019 22.02.2019
79. došlá č.7293335806 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 4191,74 Elektrina 27.02.2019 11.02.2019 22.02.2019
80. došlá č.190231 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 243,42 Kancelárske potreby 27.02.2019 11.02.2019 15.02.2019
81. došlá č.03/01/2019 Škvarka Maroš, 053 34 Švedlár č. 133 34605096 38,72 Mäso 27.02.2019 11.02.2019 15.02.2019
82. došlá č.1990076596 Xerox Limited, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 81,6 Xerox WC7225, SN:3327200363 27.02.2019 12.02.2019 22.02.2019
83. došlá č.20196016 ZORA-MIMEX servis s.r.o., č. 376, 049 51 Brzotín 36170291 204 Servisné práce 27.02.2019 12.02.2019 15.02.2019
84. došlá č.20192067 ZORA-MIMEX servis s.r.o., č. 376, 049 51 Brzotín 36170291 525 Filtre, MOL Farm, MOL Hykomol, odmasťovač 27.02.2019 12.02.2019 15.02.2019
85. došlá č.3091907490 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 4928,53 Stravné lístky 3,8 EUR 27.02.2019 12.02.2019 22.02.2019
86. došlá č.22190031 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 113,41 Drvené kamenivo 27.02.2019 13.02.2019 22.02.2019
87. došlá č.10190043 Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27,052 01 Spišská Nová Ves 14371774 94,68 PNEU 185/65/R15 27.02.2019 13.02.2019 15.02.2019
88. došlá č.7293335808 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1017,08 Elektrina 28.02.2019 13.02.2019 22.02.2019
89. došlá č.7293335807 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 524,96 Elektrina 28.02.2019 13.02.2019 22.02.2019
90. došlá č.7292330525 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 2414,12 Elektrina 28.02.2019 13.02.2019 22.02.2019
91. došlá č.7293755919 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 2754,35 Elektrina 28.02.2019 13.02.2019 22.02.2019
92. došlá č.19FV101330 SAMM Slovakia s.r.o., Nádražná 1664,34, 900 28 Ivanka pri Dunaji 50125605 139,76 Matador MP62 28.02.2019 14.02.2019 14.02.2019
93. došlá č.2019080 MONDO - reklamná agentúra s.r.o., Radlinského 28, 052 01 SPišská Nová Ves 36602477 81,35 Pečiatky 28.02.2019 14.02.2019 22.02.2019
94. došlá č.01220219 MP KANAL service s.r.o., Mojmírová 7, 080 01 Prešov 45965838 1412,4 čistenie kanalizácie 28.02.2019 14.02.2019 22.02.2019
95. došlá č.190324 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 56,45 Montážna pena, štetec, hladítko, omietka 28.02.2019 14.02.2019 22.02.2019
96. došlá č.190084 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 144,65 Čiernobiela kopia 28.02.2019 15.02.2019 22.02.2019
97. došlá č.VS2019/001392S 220Volt Magyarorszak Kft. , Váci ut 1-3, 1062 Budapest 4120041673 52,6 Canon nabíjačka 28.02.2019 15.02.2019 15.02.2019
98. došlá č.FV1900016 NAJLEVOS s.r.o., 053 32 Hnilčík 204 46355031 1663,07 Drevná štiepka 28.02.2019 18.02.2019 22.02.2019
99. došlá č.1900615 EL spol s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 107,22 Analýza vôd 28.02.2019 18.02.2019 22.02.2019
100. došlá č.880071 Vlan s.r.o., Rastislavova 20, 900 26 SLovenský Grob 46118896 575 Alcovisor MarkX Full Kit 28.02.2019 18.02.2019 22.02.2019
101. došlá č.1380055372 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,- Hlasové služby 28.02.2019 14.02.2019 22.02.2019
102. došlá č.ES20190133 MAER s.r.o., Piaristická 7414/44, 911 01 Trenčín 47178515 36,70 Výsuv pod klávesnicu 28.02.2019 18.02.2019 18.02.2019
103. došlá č.20190037 LB CREATIVE s.r.o., SNP 16, 974 01 Banská Bystrica 50141805 223,2 Magnetky 28.02.2019 19.02.2019 22.02.2019
104. došlá č.90545157 Poradca s.r.o., Pri Celulozke 40, 010 01 Žilina 36371271 64 Odborný mesačník - Práce a mzdy bez chýb 04.03.2019 19.02.2019 04.03.2019
105. došlá č.2019082 MONDO - reklamná agentúra s.r.o., Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves 36602477 14,70 Pečiatka 04.03.2019 19.02.2019 28.02.2019
106. došlá č.1900627 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 90,36 Analýza vôd 04.03.2019 21.02.2019 04.03.2019
107. došlá č.22190042 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 61,62 Drvené kamenivo 04.03.2019 21.02.2019 04.03.2019
108. došlá č.190355 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 113,95 Farba 04.03.2019 21.02.2019 28.02.2019
109. došlá č.2019058 Harmata Jozef, Bernolákova 13,052 01 Spišská Nová VEs 11951095 90 Výmena kamier - výjazd technikov 04.03.2019 21.02.2019 04.03.2019
110. došlá č.07-02-2019 TORVO s.r.o., Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava 50236407 800 Verejné obstarávanie - Vybudovanie zberného dvora a sanácie nezákonne umiestneného odpadu v obci Nálepkovo 04.03.2019 18.02.2019 25.02.2019
111. došlá č.190300 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 9 Obrúsky 04.03.2019 25.02.2019 28.02.2019
112. došlá č.1934500001 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 00168963 159,83 Potraviny 04.03.2019 25.02.2019 28.02.2019
113. došlá č.FV190307 BIGIMI s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová VEs 44467613 67,84 Ovocie, Zelenina 04.03.2019 25.02.2019 28.02.2019
114. došlá č.00001996 Martin Bartoš, U Stadionu 922, 271 01 Nové Strašecí 44969881 68,17 Montérky, monterková bunda 04.03.2019 25.02.2019 25.02.2019
115. došlá č.190200 Verejná informačná služba spol. s r.o., Janka Alexyho 12,031 01 Liptovský Mikuláš 36006912 192 Licenčná zmluva prevádzkareň zák. č. 90192 12.03.2019 25.02.2019 08.03.2019
116. došlá č.FV1901765 eLED s.r.o., Postajok 269/4, 085 01 Bardejov 51881969 244 LED žiarovka 04.03.2019 25.02.2019 25.02.2019
117. došlá č.2019023 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 -50 dobropis 04.03.2019 25.02.2019 28.02.2019
118. došlá č.190200171 CORA Ing. Jozef Šifra, Dostojevského 69, 058 01 Poprad 14280205 369,36 Termobox 04.03.2019 27.02.2019 28.02.2019
119. došlá č.FV1900021 NAJLEVOS s.r.o., 053 32 Hnilčík 204 46355031 1663,07 Drevná štiepka 04.03.2019 27.02.2019 28.02.2019
120. došlá č.1/2/20197 Ing. Vladimír Lichvár, 018 52 Pruské 294 37191829 720 školenie zamestnancov 04.03.2019 27.02.2019 27.02.2019
121. došlá č.Z19950735 Verlag Dashofer, Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35730129 171 Predplatné 04.03.2019 01.03.2019 27.02.2019
122. došlá č.1/2019 Mária Lacková, Pod Halmou 565, 053 33 Nálepkovo 46584773 1033,25 Pracovné náradie 15.03.2019 27.02.2019 14.03.2019
123. došlá č.1934500002 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 00168963 2246,91 15.03.2019 27.02.2019 14.03.2019
124. došlá č.190075 VANOKU s.r.o., Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves 36612758 13,8 Samolepky 12.03.2019 01.03.2019 08.03.2019
125. došlá č.1019030801 osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 78 výkon zodpovednej osoby 03/2019 12.03.2019 01.03.2019 08.03.2019
126. došlá č.1031900483 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1656,34 Odvoz KO, prenájom BOBR, uloženie odpadu 12.03.2019 04.03.2019 08.03.2019
127. došlá č.1901026 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 173 Nastavenie prístupov URBIS 12.03.2019 04.03.2019 08.03.2019
128. došlá č.190148 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 348,68 Čiernobiela kopia 12.03.2019 04.03.2019 08.03.2019
129. došlá č.FVSTT190071 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12,821 04 Bratislava 45232270 147,5 Diagnostika systému 12.03.2019 04.03.2019 08.03.2019
130. došlá č.2019007 Ing. Mária Pokryvková, Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 47887346 574,00 Poskytovanie služieb VO 02/2019 15.03.2019 04.03.2019 14.03.2019
131. došlá č.2019092 MONDO - reklamná agentúra s.r.o., Radlinského 28,052 01 Spišská Nová Ves 36602477 26,29 Pečiatka 12.03.2019 04.03.2019 08.03.2019
132. došlá č.190354 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13,053 11 Smižany 36704041 11,88 Rýchloviazač 12.03.2019 05.03.2019 08.03.2019
133. došlá č.
134. došlá č.
135. došlá č.
136. došlá č.9/2019 Štefan Šahin,Záborského 29, 052 01 Spišská Nová Ves 17189225 84 Preprava a triedenie dreva 12.03.2019 06.03.2019 08.03.2019
137. došlá č.1900003 Domov Nálepkovo n.o., Letná 352/8, 053 33 Nálepkovo 31257305 3253,8 Stravovania - vývoz dôchodcom 15.03.2019 05.03.2019 14.03.2019
138. došlá č.8228047183 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 277,9 Poplatky za telekomunikačné služby 15.03.2019 06.03.2019 14.03.2019
139. došlá č.8228135791 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 45,82 Poplatky za telekomunikačné služby 15.03.2019 06.03.2019 14.03.2019
140. došlá č.8228082531 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 243,37 Poplatky za telekomunikačné služby 15.03.2019 06.03.2019 14.03.2019
141. došlá č.FVOT191083 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12,821 04 Bratislava 45232270 67,2 Smart TDM Basic + standard + eko + aktiv 15.03.2019 06.03.2019 14.03.2019
142. došlá č.2019033 JUDr. Ján Slovinský, Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1200 Poskytovanie právnych služieb marec 2019 15.03.2019 06.03.2019 14.03.2019
143. došlá č.3091911457 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 4610,44 Stravné lístky 15.03.2019 06.03.2019 14.03.2019
144. došlá č.19VF21577 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany 36580392 11,85 Internet 04/2019 15.03.2019 07.03.2019 14.03.2019
145. došlá č.219020207 LINOVEC SK s.r.o., Markušovská cesta 1, 052 01 SPišská Nová Ves 48121347 575,10 Tlakové skúšky 15.03.2019 07.03.2019 14.03.2019
146. došlá č.1990076924 XEROX LIMITED, Einsteinova 23,851 01 Bratislava 30814677 119,72 Nájom WC7855, SN 3923517200 15.03.2019 08.03.2019 14.03.2019
147. došlá č.2019000564 MEDISON s.r.o., Obchodná 16, 040 11 Košice 36679135 240 Platba za zdravotný dohľad 21.03.2019 08.03.2019 18.03.2019
148. došlá č.1031900580 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 850,99 Uloženie komunálneho odpadu 15.03.2019 08.03.2019 14.03.2019
149. došlá č.03/2019 Václav Petrík - EG, Rybničná 496, 055 61 Jaklovce 40110460 100 Vypracovanie projektovej dokumentácie el. prípojky 15.03.2019 11.03.2019 14.03.2019
150. došlá č.20190028 Soveľ Ján, Hlavná 527, 053 33 Nálepkovo 33065438 597,12 Porez ihličnatej vlákniny 15.03.2019 11.03.2019 14.03.2019
151. došlá č.FV1900029 NAJLEVOS, s.r.o., 053 32 Hnilčík 204 46355031 1663,07 Drevná štiepka 15.03.2019 11.03.2019 14.03.2019
152. došlá č.11552019 Dobrovoľná požiarná ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 00177474 12 Požiarnik rok 2019 15.03.2019 11.03.2019 14.03.2019
153. došlá č.10190097 Štefan Pacák, Pod Tepličkou 27, 052 01 Spišská Nová Ves 14371774 165,22 Oprava vozidla Suzuki Ignis 15.03.2019 08.03.2019 14.03.2019
154. došlá č.19006 PRO-FOREST Rožňava s.r.o., Štítnická 23, 048 01 Rožňava 31722831 576 Truhly 21.03.2019 11.03.2019 18.03.2019
155. došlá č.7293221490 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 422,10 Elektrina 21.03.2019 12.03.2019 18.03.2019
156. došlá č.7293221489 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 326,58 Elektrina 21.03.2019 12.03.2019 18.03.2019
157. došlá č.7293221487 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 104,38 Elektrina 21.03.2019 12.03.2019 18.03.2019
158. došlá č.7293221486 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 857,87 Elektrina 21.03.2019 12.03.2019 18.03.2019
159. došlá č.7293221491 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 798,67 Elektrina 21.03.2019 12.03.2019 18.03.2019
160. došlá č.7293221488 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 358,34 Elektrina 21.03.2019 12.03.2019 18.03.2019
161. došlá č.7294316557 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 811,96 Elektrina 21.03.2019 12.03.2019 18.03.2019
162. došlá č.7294044916 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 3518,2 Elektrina 21.03.2019 12.03.2019 18.03.2019
163. došlá č.322019 Bc. Drahomír Pořízek, Holická E440, 500 08 Hradec Králové 67491308 72,11 Havon COLOR 15kg 21.03.2019 13.03.2019 13.03.2019
164. došlá č.05/02/2019 Škvarka Maroš, 053 34 Švedlár č. 133 34605096 92,4 Mäso a mäsové výrobky 21.03.2019 14.03.2019 18.03.2019
165. došlá č.06/02/2019 Škvarka Maroš, 053 34 Švedlár č. 133 34605096 30,94 Mäso a mäsové výrobky 21.03.2019 14.03.2019 18.03.2019
166. došlá č.219020244 LIVONEC SK s.r.o., Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves 48121347 94,19 Samolepky 21.03.2019 14.03.2019 18.03.2019
167. došlá č.2019004 Stanislav Kukura - Hydraulic Spiš, B. Nemcovej 1552/10, 052 01 Spišská Nová Ves 45393826 125 Prenájom plošiny 21.03.2019 14.03.2019 18.03.2019
168. došlá č.7294316556 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1572,88 Elektrina 21.03.2019 14.03.2019 18.03.2019
169. došlá č.7294044918 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 917,11 Elektrina 21.03.2019 14.03.2019 18.03.2019
170. došlá č.7294044917 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 408,17 Elektrina 21.03.2019 14.03.2019 18.03.2019
171. došlá č.7293221485 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1500,16 Elektrina 21.03.2019 14.03.2019 18.03.2019
172. došlá č.3/2019 Andrej Mitura, Krížová Ves 146, 059 01 Sp. Belá 32397810 333 Školenie 08.04.2019 19.03.2019 04.04.2019 objednávka 18/2019
173. došlá č.190094 Ing. Oskár Gonda - Autoškola, Hečkova 5, 052 01 Spišská Nová Ves 10760989 240 Školenie z odbornej spôsobilosti 27.03.2019 19.03.2019 25.03.2019
174. došlá č.190100030 JUDr. Ladislav Zátorský, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves 42320666 282,10 Právne služby 27.03.2019 20.03.2019 25.03.2019
175. došlá č.1900010 Lesy obce Nálepkovo, Cintorínska 591, 053 33 Nálepkovo 36587311 522,48 Vláknina ihličnatá 08.04.2019 20.03.2019 04.04.2019 Objednávka č. 12/2019
176. došlá č.1020190025 RG.F.s.r.o., Nová Polhora 52, 04444 Kráľovce 51221659 100 Beseda 08.04.2019 21.03.2019 04.04.2019 Objednávka č. 15/2019
177. došlá č.190764 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 106,96 Stavebný materiál 27.03.2019 22.03.2019 25.03.2019
178. došlá č.190797 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 5,52 Cement 27.03.2019 25.03.2019 25.03.2019
179. došlá č.1901279 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 54,18 Analýza vôd 08.04.2019 25.03.2019 04.04.2019
180. došlá č.4/2019 Lucia Riemerová, 053 33 Nálepkovo 399 40108970 178,3 Náradie 03.05.2019 25.03.2019 09.04.2019
181. došlá č.19000053 MEASURING s.r.o., Obrancov mieru 1169, 045 01 Moldava nad Bodvou 47323833 498,17 Overenie vodomerov 08.04.2019 27.03.2019 04.04.2019
182. došlá č.2019149 MONDO - reklamná agentúra s.r.o., Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves 36602477 52,8 Pečiatky 08.04.2019 26.03.2019 01.04.2019
183. došlá č.1901033 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 139 Prenos údajov, reinštalácia noteook, antivirus 08.04.2019 28.03.2019 01.04.2019
184. došlá č.190713 CBS spol. s r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová 36754749 180 Aerofoto 08.04.2019 28.03.2019 04.04.2019
185. došlá č.FV1900039 NAJLEVOS s.r.o., 053 32 Hnilčík 204 46355031 1663,07 Drevná štiepka 08.04.2019 28.03.2019 01.04.2019
186. došlá č.1901376 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 657,3 Analýza vôd 08.04.2019 29.03.2019 04.04.2019
187. došlá č.1901349 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 657,3 Analýza vôd 08.04.2019 29.03.2019 04.04.2019
188. došlá č.2019039 Slavomír Harmata, Bernolákova 1049/13, 052 01 Spišská Nová Ves 41688937 49,5 Výjazd servisného technika 08.04.2019 29.03.2019 04.04.2019
189. došlá č.201902 Mozer s.r.o., Letná 354/45, 053 33 Nálepkovo 50407859 2080,86 Rodinné prídavky - 3/2019 08.04.2019 29.03.2019 04.04.2019
190. došlá č.190342 AGRO-SPIŠ s.r.o., Mlynská 2, 053 11 Smižany 31727531 532,76 Dodávka tovaru 08.04.2019 01.04.2019 04.04.2019
191. došlá č.1019040811 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 78 výkon zodpovednej osoby 04/2019 08.04.2019 01.04.2019 04.04.2019
192. došlá č.20191856 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 262,5 Systémová podpora URBIS 08.04.2019 01.04.2019 04.04.2019
193. došlá č.2/2019 Mária Lacková, Pod Halmou 565, 053 33 Nálepkovo 46584773 1074,53 Náradie 08.04.2019 02.04.2019 04.04.2019
194. došlá č.19017 SEZO - Spiš, združenie obcí, Sadová 13,052 01 SPišská Nová Ves 35560428 2054,40 príspevok na realizáciu triedeného odpadu 03.05.2019 03.04.2019 23.04.2019
195. došlá č.1909017 SEZO - Spiš, združenie obcí, Sadová 13,052 01 SPišská Nová Ves 35560428 33 Členské 2019 03.05.2019 03.04.2019 23.04.2019
196. došlá č.FVOT191660 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava 45232270 57,6 Smart TDM Basic+Standard+Eko+Aktiv 08.04.2019 03.04.2019 04.04.2019
197. došlá č.1990078221 Xerox Limited, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 119,72 Nájom WC7855 08.04.2019 03.04.2019 04.04.2019
198. došlá č.2019102 Ondrej Jarkovský - E. servis, J.Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves 37177141 35,57 Kabel, vidlica, zásuvka 08.04.2019 03.04.2019 04.04.2019
199. došlá č.2019012 Ing. Mária Pokryvková- účtovníctvo, Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 47887346 294 verejné obstarávanie 03/2019 08.04.2019 03.04.2019 04.04.2019
200. došlá č.3091916070 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 4767,61 Stravné lístky 24.04.2019 04.04.2019 12.04.2019
201. došlá č.19VF29966 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany 36580392 11,85 Internet 05/2019 24.04.2019 04.04.2019 12.04.2019
202. došlá č.1031900927 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1846,58 Odvoz KO, prenájom BOBR 24.04.2019 04.04.2019 12.04.2019
203. došlá č.282419475 Brenntag Slovakia s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok 31336884 87,85 Chlornan sodný 24.04.2019 04.04.2019 04.04.2019
204. došlá č.190284 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 380,42 Čiernobiela kopia, Tonery 24.04.2019 05.04.2019 12.04.2019
205. došlá č.20190056 Jaroslav Olejník - Betol, Teplička 296, 052 01 Teplička 37176617 64,8 Štrk fr. 0-4 24.04.2019 05.04.2019 12.04.2019
206. došlá č.19010013 Kuriér plus REKLAMA s.r.o., Odborárov 49, 052 01 SPišská Nová Ves 36202631 749,98 Noviny Nálepkovo 1/2019 24.04.2019 08.04.2019 12.04.2019
207. došlá č.8230144427 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 339,81 Telekomunikačné služby 24.04.2019 08.04.2019 12.04.2019
208. došlá č.8230108278 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 281,08 Telekomunikačné služby 24.04.2019 08.04.2019 12.04.2019
209. došlá č.8230196121 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 45,48 Telekomunikačné služby 24.04.2019 08.04.2019 12.04.2019
210. došlá č.2019043 JUdr. Ján Slovinský, Štefánikovo námestie 13, 052 01 Spišská Nová Ves 50525158 1200 Poskytovanie právnych služieb 04/2019 24.04.2019 08.04.2019 12.04.2019
211. došlá č.1900005 Domov Nálepkovo n.o., Letná 352/8, 053 33 Nálepkovo 31257305 3539,4 Stravovanie dôchodcov 24.04.2019 08.04.2019 12.04.2019
212. došlá č.1900006 Domov Nálepkovo n.o., Letná 352/8, 053 33 Nálepkovo 31257305 66 Strava pre volebnú komisiu 24.04.2019 08.04.2019 12.04.2019
213. došlá č.1031901130 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 933,2 Uloženie komunálneho odpadu 24.04.2019 09.04.2019 12.04.2019
214. došlá č.7292420808 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 113,16 Elektrina 24.04.2019 09.04.2019 23.04.2019
215. došlá č.7292511020 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 597,04 Elektrina 24.04.2019 09.04.2019 23.04.2019
216. došlá č.7292420812 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 710,8 Elektrina 24.04.2019 09.04.2019 23.04.2019
217. došlá č.7292420811 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 288,19 Elektrina 24.04.2019 09.04.2019 23.04.2019
218. došlá č.7292420810 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 281,09 Elektrina 24.04.2019 09.04.2019 23.04.2019
219. došlá č.7292420809 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 314,99 Elektrina 24.04.2019 09.04.2019 23.04.2019
220. došlá č.7292420807 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 540,11 Elektrina 24.04.2019 09.04.2019 23.04.2019
221. došlá č.7292605093 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 2433,72 Elektrina 24.04.2019 09.04.2019 23.04.2019
222. došlá č.5/2019 Lucia Riemerová Rozličný tovar, 053 33 Nálepkovo 390 50,90 Nožnice, rukavice 24.04.2019 09.04.2019 09.04.2019
223. došlá č.120190459 1 st UNISPO s.r.o., Jelenecká 11, 949 01 Nitra 34152121 62,87 Slnečná fólia - Archív 24.04.2019 10.04.2019 10.04.2019
224. došlá č.1900029 Lesy obce Nálepkovo s.r.o., Cintorínska 591/4, 053 33 Nálepkovo 36587311 764,82 Ihličnatá vláknina 24.04.2019 10.04.2019 23.04.2019
225. došlá č.190211 IDAMER s.r.o., Dr. Schweitzera 196/4, 916 01 Stará Turá 46102604 53,04 Plombovací drôt 24.04.2019 10.04.2019 12.04.2019
226. došlá č.1901040 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 297 Servis informačného systému URBIS 24.04.2019 11.04.2019 12.04.2019
227. došlá č.7292605095 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 980,34 Elektrina 24.04.2019 11.04.2019 23.04.2019
228. došlá č.7292605094 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 419,59 Elektrina 24.04.2019 11.04.2019 23.04.2019
229. došlá č.7292511019 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1418,83 Elektrina 24.04.2019 11.04.2019 23.04.2019
230. došlá č.7292420806 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 804,13 Elektrina 24.04.2019 11.04.2019 23.04.2019
231. došlá č.20190254 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 00177474 550 Školenie členov HJ 24.04.2019 12.04.2019 17.04.2019
232. došlá č.20190049 Soveľ Ján, Hlavná 527, 053 33 Nálepkovo 33065438 874,08 Porez ihličnatej vlákniny 24.04.2019 12.04.2019 17.04.2019
233. došlá č.191129 Tehelňa STOVA s.r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 53,88 Dvere, kľučka, Skrutka okenná, Vrut 24.04.2019 12.04.2019 17.04.2019
234. došlá č.20190047 Soveľ Ján, Hlavná 527, 053 33 Nálepkovo 33065438 84 Preprava Prizmy, porez, prevoz a uloženie na most 24.04.2019 12.04.2019 17.04.2019
235. došlá č.FV1900051 NAJLEVOS s.r.o., 053 32 Hnilčík 204 46355031 72 Preprava drevnej hmoty 24.04.2019 12.04.2019 17.04.2019
236. došlá č.19001 Ing. Milan Balaži AUTOSERVIS, Mlynská 19/1371, 053 11 Smižany 33848297 345,8 Oprava Peugeot 307 GL 966AI 24.04.2019 17.04.2019 17.04.2019 Objednávka č. 22/2019
237. došlá č.6/2019 Lucia Riemerová, 053 33 Nálepkovo 293 674,3 Tovar 17.04.2019 17.04.2019 17.04.2019
238. došlá č.4031910131 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 245,03 prehliadka, výmena oleja, filtr. sviečky a materiál 24.04.2019 16.04.2019 23.04.2019
239. došlá č.1901822 EL spol. s .r.o., Radlinského 17A, 052 01 SPišská Nová Ves 31652859 214,44 Analýza vôd 03.05.2019 23.04.2019 30.04.2019
240. došlá č.7/2019 Lucia Riemerová, 053 33 Nálepkovo 389 40108970 439,8 Náradie 03.05.2019 17.04.2019 03.05.2019
241. došlá č.1901843 EL spol. s .r.o., Radlinského 17A, 052 01 SPišská Nová Ves 31652859 207,42 Analýza vôd 03.05.2019 24.04.2019 30.04.2019
242. došlá č.190802 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 479,71 Kancelárske potreby- Komunitne centrum 03.05.2019 25.04.2019 30.04.2019
243. došlá č.190788 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 615,59 Kancelárske potreby 03.05.2019 25.04.2019 30.04.2019
244. došlá č.1500003331 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 36599361 20 Náklady na dopravu 03.05.2019 26.04.2019 30.04.2019
245. došlá č.1934500004 COOP jednota Liptovský Mikuláš, 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 00168963 1939,28 Vyplatené rodinné prídavky 31.05.2019 26.04.2019 10.05.2019
246. došlá č.1901862 EL spol. s .r.o., Radlinského 17A, 052 01 SPišská Nová Ves 31652859 54,18 Analýza vôd 03.05.2019 26.04.2019 03.05.2019
247. došlá č.1901046 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 599,5 Aktualizácie PC 03.05.2019 29.04.2019 30.04.2019
248. došlá č.1901047 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 128,7 Optická myš, klávesnica, zdroj 03.05.2019 29.04.2019 30.04.2019
249. došlá č.1019050817 osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 78 výkon zodpovednej osoby 05/2019 03.05.2019 02.05.2019 03.05.2019
250. došlá č.1031901380 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1824,91 Odvoz KO 03.05.2019 02.05.2019 03.05.2019
251. došlá č.22190182 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 22,46 Drvené kamenivo 13.05.2019 02.05.2019 10.05.2019
252. došlá č.20190553 SLAVSROJ s.e.o. , Malé Raškovce 86, 072 17 Zemplínske Kopčany 31732348 205,2 výložník 500 na bet. stožiar 13.05.2019 02.05.2019 10.05.2019
253. došlá č.1900038 SEAK s.r.o., Slanská 11934/92, 080 06 Prešov 46150749 216 Servis MBK 200+OVL RVO+VF 13.05.2019 02.05.2019 10.05.2019
254. došlá č.20190041 Neudorf s.r.o., Medza 3444/10, 052 01 Spišská Nová Ves 46328955 337,9 Externé riadenie a implementácia projektu "Vybudovanie stojísk, zberný dvor a sanácia nelegálnej skládky 13.05.2019 03.05.2019 10.05.2019
255. došlá č.3091919965 DOXX - Stravné lístky spol s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 4617,92 Stravné lístky 13.05.2019 03.05.2019 10.05.2019
256. došlá č.2019020 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42,052 01 Spišská Nová Ves 47887346 126 Služby spojené s VO 04/2019 13.05.2019 03.05.2019 10.05.2019
257. došlá č.7476419089 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 760 Elektrina 13.05.2019 06.05.2019 10.05.2019
258. došlá č.7476420322 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 129 Elektrina 13.05.2019 06.05.2019 10.05.2019
259. došlá č.7476420090 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 47 Elektrina 13.05.2019 06.05.2019 10.05.2019
260. došlá č.7476420321 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 14 Elektrina 13.05.2019 06.05.2019 10.05.2019
261. došlá č.7476420611 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 108 Elektrina 13.05.2019 06.05.2019 10.05.2019
262. došlá č.190377 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 261,34 Kópie 13.05.2019 06.05.2019 10.05.2019
263. došlá č.FVOT192238 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12,821 04 Bratislava 45232270 57,6 Smart TDM Basic+Standard+Eko+Aktiv 13.05.2019 06.05.2019 10.05.2019
264. došlá č.1900008 Domov Nálepkovo, Letná 352, 053 33 Nálepkovo 31257305 3437,4 Stravovanie dôchodcov 13.05.2019 07.05.2019 10.05.2019
265. došlá č.1990079805 Xerox Limited, Einsteinova 23,851 01 Bratislava 30814677 119,72 Nájom WC7855 13.05.2019 07.05.2019 10.05.2019
266. došlá č.7476420738 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 55 Elektrina 13.05.2019 09.05.2019 10.05.2019
267. došlá č.19VF38157 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany 36580392 11,85 Internet 06/2019 13.05.2019 09.05.2019 10.05.2019
268. došlá č.8232278077 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 45,48 Telekomunikačné služby 13.05.2019 09.05.2019 10.05.2019
269. došlá č.8232222374 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 294,02 Telekomunikačné služby 13.05.2019 09.05.2019 10.05.2019
270. došlá č.181901639 NORWIT SLOVAKIA spol. s r.o, Hraničná 2/A4533, 058 02 Poprad 31734553 238,03 Servis plávajúcich čerpadiel 13.05.2019 10.05.2019 10.05.2019
271. došlá č.19000083 MEASURING s.r.o., Obrancov mieru 1169, 045 01 Moldava nad Bodvou 47323833 312,54 Oprava vodomerov 22.05.2019 10.05.2019 17.05.2019 Ojednávka č. 32/2019
272. došlá č.1031901594 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1172,4 Uloženie komunálneho odpadu 22.05.2019 10.05.2019 17.05.2019
273. došlá č.7294516261 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 239,1 Elektrina 24.05.2019 13.05.2019 24.05.2019
274. došlá č.7294049681 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1636,48 Elektrina 24.05.2019 13.05.2019 24.05.2019
275. došlá č.7293224151 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 327,4 Elektrina 24.05.2019 13.05.2019 24.05.2019
276. došlá č.7294516257 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 336,42 Elektrina 24.05.2019 13.05.2019 24.05.2019
277. došlá č.7294516260 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 160,7 Elektrina 24.05.2019 13.05.2019 24.05.2019
278. došlá č.7294516258 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 140,15 Elektrina 24.05.2019 13.05.2019 24.05.2019
279. došlá č.7294516259 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 189,36 Elektrina 24.05.2019 13.05.2019 24.05.2019
280. došlá č.7294516262 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 45,79 Elektrina 24.05.2019 13.05.2019 24.05.2019
281. došlá č.8232186120 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 277,9 Telekomunikačné služby 22.05.2019 13.05.2019 17.05.2019
282. došlá č.7190100575 Prima banka centrála Źilina, Hodžova 11,010 01 Žilina 31575951 60 Poplatok za poskytnutie informácií 22.05.2019 13.05.2019 17.05.2019
283. došlá č.7002019 Archgrup sk. s.r.o.,Jána Francisciho 1620, 054 01 Levoča 52150356 320 Projektové práce - Detské ihrisko 24.05.2019 14.05.2019 24.05.2019
284. došlá č.7294516256 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 365,95 Elektrina 24.05.2019 15.05.2019 24.05.2019
285. došlá č.7294049683 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 918,04 Elektrina 24.05.2019 15.05.2019 24.05.2019
286. došlá č.7293224150 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 965,59 Elektrina 24.05.2019 15.05.2019 24.05.2019
287. došlá č.7294049682 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 346,48 Elektrina 24.05.2019 15.05.2019 24.05.2019
288. došlá č.7292334977 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 95,9 Elektrina 24.05.2019 16.05.2019 24.05.2019
289. došlá č.FVSTT190178 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12,821 04 Bratislava 45232270 12 Servisný zásah IT 24.05.2019 20.05.2019 24.05.2019
290. došlá č.6001951649 Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 31320155 66 Poplatok za vypracovanie správy 24.05.2019 20.05.2019 24.05.2019
291. došlá č.04472019 Euroko spol. s r.o., Hlavná 116, 07901 Veľké Kapušany 36591688 68,04 Identifikačné náramky, šnúrky - Furmanské preteky 22.05.2019 21.05.2019 21.05.2019
292. došlá č.SK1902800 LEDart s.r.o., Vajnorská 127E, 831 04 Bratislava 50020552 0 Led verejné osvetlenie 24.05.2019 21.05.2019 07.05.2019
293. došlá č.190382 DD21 s.r.o., Švábska 107,080 05 Prešov 43818030 127,61 Toner 24.05.2019 22.05.2019 24.05.2019
294. došlá č.190441 DD21 s.r.o., Švábska 107,080 05 Prešov 43818030 124,51 Toner 24.05.2019 22.05.2019 24.05.2019
295. došlá č.20190013 Bábkové divadlo spod Spišského hradu, Levočská 162,053 01 Harichovce 1023730246 100 Dračie pytačky - bábkové divadlo ( Komisia KMaŠ ) 24.05.2019 23.05.2019 24.05.2019
296. došlá č.05/05/19 Organizácia školení a seminárov, Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves 14373297 760 Odborná príprava 31.07.2019 24.05.2019 07.06.2019
297. došlá č.8/2019 Lucia Riemerová, 053 33 Nálepkovo 393 40108970 72 Lopaty 05.06.2019 29.05.2019 30.05.2019
298. došlá č.9/2019 Lucia Riemerová, 053 33 Nálepkovo 393 40108970 705,8 Náradie 05.06.2019 29.05.2019 30.05.2019
299. došlá č.5/2019 Mária Lacková, Zimná 582, 053 33 Nálepkovo 46584773 1018 Náradie 05.06.2019 29.05.2019 30.05.2019
300. došlá č.8393100408 Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 31348262 58 Účtovníctvo ROPO a Obcí - predplatné 05.06.2019 28.05.2019 03.06.2019
301. došlá č.19102073 DIMEX-SLOVENSKO s.r.o., Robotnícka 2, 036 01 Martin 36373991 19,8 Fólia patifix - Požiarna zbrojnica 05.06.2019 28.05.2019 28.05.2019
302. došlá č.198934 Slovenská komora exekútorov, Ul. Šusteková 49, 851 04 Bratislava 35659718 6,2 Prístup do CRE, výpis 05.06.2019 28.05.2019 28.05.2019
303. došlá č.22190255 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 33,19 Drvené kamenivo 04.07.2019 29.05.2019 07.06.2019
304. došlá č.19/05/16 Stanislav Bendík-TeSyBe, Palárikova 2265/32, 052 01 Spišská Nová Ves 46037551 140 Servisné práce- záložná batéria, servisná prehliadka 04.07.2019 29.05.2019 07.06.2019 Objednávka č. 38/2019
305. došlá č.190321 IDAMER s.r.o., Dr. Schweitzera 196/4, 916 01 Stará Turá 46102604 372,38 Residia JET 04.07.2019 29.05.2019 07.06.2019
306. došlá č.SK1903504 LEDart s.r.o., Vajnorská 127E, 831 04 Bratislava 50020552 1561,51 LED verejné osvetlenie 05.06.2019 27.05.2019 03.06.2019
307. došlá č.1901052 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 173 Aktualizácia Win10, antivírová kontrola 05.06.2019 30.05.2019 03.06.2019
308. došlá č.1901051 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 221,5 Reinštalácia Win10, inštalácia aktualizácií 05.06.2019 30.05.2019 03.06.2019
309. došlá č.2019/70 Stanislava Kollárová, Krátka 3078/7, 934 01 Levice 46624236 1202,16 Oblečenie DHZ 05.06.2019 27.05.2019 03.06.2019
310. došlá č.19VF46364 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany 36580392 11,85 Internet 07/2019 05.06.2019 01.06.2019 03.06.2019
311. došlá č.1019060829 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 78 Výkon zodpovednej osoby za 06/2019 05.06.2019 01.06.2019 03.06.2019
312. došlá č.201903 Mozer s.r.o., Letná 354, 053 33 Nálepkovo 50407856 1958,99 Vyplatené rodinné prídavky 5/2019 13.06.2019 01.06.2019 7.06.2019
313. došlá č.1902677 EL spol. s r.o. Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 90,36 Analýza vôd 13.06.2019 01.06.2019 7.06.2019
314. došlá č.190100069 JUDr. Ladislav Zátorský, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves 42320666 1200 Právne služby 13.06.2019 04.06.2019 7.06.2019
315. došlá č.190502 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 365,17 Kópie 13.06.2019 04.06.2019 7.06.2019
316. došlá č.190463 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 135 Toner 13.06.2019 04.06.2019 7.06.2019
317. došlá č.20190058 Neudorf s.r.o., Medza 3444/10, 052 01 Spišská Nová Ves 46328955 272,50 Externé riadenie Vybudovanie stojísk, zberného dvora a sanácie 13.06.2019 04.06.2019 7.06.2019
318. došlá č.FVOT192811 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12,821 04 Bratislava 45232270 57,6 Smart TDM Basic+Standard+Eko 13.06.2019 04.06.2019 7.06.2019
319. došlá č.22190288 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 53,38 Drvené kamenivo 13.06.2019 05.06.2019 7.06.2019
320. došlá č.1902716 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 99,3 Analýza odpadov 13.06.2019 05.06.2019 7.06.2019
321. došlá č.190800002 AE group s.r.o., Kuzmányho 1, 921 01 Piešťany 45669546 7824 Mandátna zmluva zo dňa 26.01.2018 04.07.2019 05.06.2019 24.06.2019
322. došlá č.3091925183 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 4513,14 Stravné lístky 13.06.2019 05.06.2019 13.06.2019
323. došlá č.2019024 Ing.Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 47887346 315 Služby spojené s VO 5/2019 13.06.2019 05.06.2019 13.06.2019
324. došlá č.20190185 Jaroslav Olejník - Betol, Teplička 296, 052 01 Teplička 37176617 64,8 Štrk fr. 0-4 13.06.2019 06.06.2019 13.06.2019
325. došlá č.2019075 Slavomír Harmata, Bernolákova 1049, 052 01 Spišská Nová Ves 41688937 150 Ročná servisná prehliadka kamerového systému 13.06.2019 06.06.2019 13.06.2019
326. došlá č.2019177 Ondrej Jarkovský - E. servis, J. Fabiniho 10, 05201 Spišská Nová Ves 37177141 50,4 Stykač 20A-230V 13.06.2019 06.06.2019 13.06.2019
327. došlá č.8234379344 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 46,48 Telekomunikačné služby 13.06.2019 06.06.2019 13.06.2019
328. došlá č.8234279253 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 277,9 Telekomunikačné služby 13.06.2019 06.06.2019 13.06.2019
329. došlá č.8234316997 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 312,74 Telekomunikačné služby 13.06.2019 06.06.2019 13.06.2019
330. došlá č.190602 AGRO-SPIŚ s.r.o., Mlynská 2, 053 11 Smižany 31727531 418,42 Kosačka 13.06.2019 07.06.2019 04.06.2019
331. došlá č.762019 Dr.h.c.,Bc.Drahomír Pořízek, Holická E440, 500 08 Hradec Králové 67491308 140,9 Prací prášok Hovan Color 14.06.2019 07.06.2019 07.06.2019
332. došlá č.1900011 Domov Nálepkovo n.o., Letná 352, 053 33 Nálepkovo 31257305 3939,75 Stravovanie - vývoz dôchodcom 14.06.2019 07.06.2019 13.06.2019
333. došlá č.1031902039 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 929,94 Uloženie komunálneho odpadu 14.06.2019 10.06.2019 13.06.2019
334. došlá č.1031902038 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 2653,33 Odvoz komunálneho odpadu, prenájom BOBR, Uloženie komunálneho odpadu 14.06.2019 10.06.2019 13.06.2019
335. došlá č.1902828 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 107,22 Analýza vôd 14.06.2019 10.06.2019 13.06.2019
336. došlá č.2019079 Product Trade s.r.o., B. Nemcovej 1552/10, 052 01 SPišská Nová Ves 47483164 100 Prenájom hydraulickej plošiny 14.06.2019 10.06.2019 13.06.2019
337. došlá č.SK1903656 LEDart s.r.o., Vajnorská 127E, 831 04 Bratislava 50020552 50,35 LED reflektor 30W 14.06.2019 07.06.2019 07.06.2019
338. došlá č.1990081065 Xerox Limited, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 119,72 Nájom WC 7855 14.06.2019 11.06.2019 13.06.2019
339. došlá č.1900114 Milan Rýzek - Výkup druhotných surovín, 906 11 Prietrž 78 46334084 209,94 Reklamné predmety 14.06.2019 10.06.2019 10.06.2019
340. došlá č.22190303 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 27,07 Drvené kamenivo 25.06.2019 12.06.2019 21.06.2019
341. došlá č.1061900243 KONEX elektro spol. s r.o., Rastislavova 7, 040 01 Košice 31680569 70 Svorka pre izolované vedenie 25.06.2019 12.06.2019 21.06.2019
342. došlá č.7294052085 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1649,7 Elektrina 25.06.2019 12.06.2019 21.06.2019
343. došlá č.7294118528 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 267,61 Elektrina 25.06.2019 12.06.2019 21.06.2019
344. došlá č.7293762260 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 122,57 Elektrina 25.06.2019 13.06.2019 21.06.2019
345. došlá č.7293762258 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 276,42 Elektrina 25.06.2019 13.06.2019 21.06.2019
346. došlá č.7293762262 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 244,44 Elektrina 25.06.2019 13.06.2019 21.06.2019
347. došlá č.7293762259 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 144,16 Elektrina 25.06.2019 13.06.2019 21.06.2019
348. došlá č.7293762261 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 81,08 Elektrina 25.06.2019 13.06.2019 21.06.2019
349. došlá č.7293762263 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 46,84 Elektrina 25.06.2019 13.06.2019 21.06.2019
350. došlá č.20190046 BONAMED s.r.o. , Jánskeho 18/3325, 052 01 Spišská Nová VEs 36573442 200 Lekárske prehliadky 25.06.2019 18.06.2019 21.06.2019
351. došlá č.20190047 BONAMED s.r.o. , Jánskeho 18/3325, 052 01 Spišská Nová VEs 36573442 200 Lekárske prehliadky 25.06.2019 18.06.2019 21.06.2019
352. došlá č.7293762257 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 125,75 Elektrina 25.06.2019 19.06.2019 21.06.2019
353. došlá č.7294052087 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1025,58 Elektrina 25.06.2019 19.06.2019 21.06.2019
354. došlá č.7294118527 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 893,41 Elektrina 25.06.2019 19.06.2019 21.06.2019
355. došlá č.7294052086 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 314,76 Elektrina 25.06.2019 19.06.2019 21.06.2019
356. došlá č.1031902294 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 12 Zber, preprava jedlých olejov 25.06.2019 19.06.2019 21.06.2019
357. došlá č.22190333 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 54,14 Drvené kamenivo 25.06.2019 19.06.2019 21.06.2019
358. došlá č.SK00167807 National Pen 300,99 Reklamná taška - Furmanské preteky 25.06.2019 19.06.2019 21.06.2019
359. došlá č.190538 DD21 s.r.o., Švábska 107,080 05 Prešov 43818030 92,16 Tonery 25.06.2019 20.06.2019 21.06.2019
360. došlá č.1900052 Lesy obce Nálepkovo, Cintorínska 591/4, 053 33 Nálepkovo 36587311 149,36 Nájom za 1. polrok za Aviu 04.07.2019 20.06.2019 04.07.2019
361. došlá č.SK1903739 LEDart s.r.o., Vajnorska 127E, 831 04 Bratislava 50020552 140,99 verejné osvetlenie 25.06.2019 21.06.2019 21.06.2019
362. došlá č.SK1903870 LEDart s.r.o., Vajnorská 127E, 831 04 Bratislava 50020552 1259,91 LED osvetlenie 30W 25.06.2019 24.06.2019 24.06.2019
363. došlá č.6/2019 Mária Lacková, Zimná 582, 053 33 Nálepkovo 46584773 652,11 Náradie 04.07.2019 26.06.2019 27.06.2019
364. došlá č.12/2019 Lucia Riemerová, 053 33 Nálepkovo č. 293 40108970 415,8 Stavebný materiál 04.07.2019 27.06.2019 27.06.2019
365. došlá č.11/2019 Lucia Riemerová, 053 33 Nálepkovo č. 293 40108970 264,1 Náradie 04.07.2019 27.06.2019 27.06.2019
366. došlá č.20190011 Peter Petrík, Banícka 2227/8, 052 01 Spišská Nová Ves 50151436 50 Revízna správa 04.07.2019 25.06.2019 04.07.2019
367. došlá č.9190601 Hana Szabová STANKY HAGO, Veľký Lapáš 846, 95104 Veľký Lapáš 50195000 347,9 Oceľový stánok 04.07.2019 25.06.2019 01.07.2019
368. došlá č.219086 VANEX spol. s r.o., Vyšné Fabriky 763, 033 01 Liptovský Hrádok 31574505 1707 Lisovanie kalov 04.07.2019 26.06.2019 04.07.2019
369. došlá č.1901054 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 164 Základná doska - obecná polícia 04.07.2019 26.06.2019 01.07.2019
370. došlá č.192385 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 94,49 Lazúra tenkovrstvová 04.07.2019 26.06.2019 01.07.2019
371. došlá č.1934500005 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, Tr. 1. mája 54, 03125 Liptovský Mikuláš 00168963 2231,52 Nákup potravín - prídavky na deti 04.07.2019 27.06.2019 04.07.2019
372. došlá č.
373. došlá č.2019099 Product Trade s.r.o., B. Nemcovej 1552/10, 052 01 Spišská Nová Ves 47483164 190 Prenájom plošiny 04.07.2019 28.06.2019 04.07.2019
374. došlá č.1903168 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 107,22 Analýza vôd 04.07.2019 01.07.2019 04.07.2019
375. došlá č.190100082 TV ELEKTRONIK FABINY, 053 32 Hnilčík 200 14374391 81,46 Servisný úkon - Dom smútku 04.07.2019 01.07.2019 04.07.2019
376. došlá č.1139018619 Auto Kelly Slovakia s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves 36298026 15,28 Kabinový filter 04.07.2019 01.07.2019 01.07.2019
377. došlá č.1139019193 Auto Kelly Slovakia s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves 36298026 11,81 Teflonový sprej 04.07.2019 01.07.2019 01.07.2019
378. došlá č.1900013 Domov Nálepkovo n.o., Letná 352/8, 053 33 Nálepkovo 31257305 4166,7 Stravovanie dôchodcov 04.07.2019 02.07.2019 04.07.2019
379. došlá č.20193093 MADE s.r.o, Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 262,5 Systémová podpora URBIS 04.07.2019 02.07.2019 04.07.2019
380. došlá č.1019070839 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 78 Výkon zodpovednej osoby 07/2019 04.07.2019 02.07.2019 04.07.2019
381. došlá č.20190064 Neudorf s.r.o., Medza 3444/10, 052 01 Spišská Nová Ves 46328955 98,10 Externé riadenie - Vybudovanie stojísk, zberný dvor 04.07.2019 03.07.2019 04.07.2019
382. došlá č.1990082380 Xerox Limited, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 30814677 119,72 Nájom WC7855 04.07.2019 03.07.2019 04.07.2019
383. došlá č.FVOT193386 GX SOLUTION a.s., Galvaniho 12,821 04 Bratislava 45232270 67,2 Smart TDM Basic+Eko+Aktiv 04.07.2019 03.07.2019 04.07.2019
384. došlá č.ASE/2019/0026061 Hoppline Kft. 1149 Budapešť, Mogyorodi ut 32 4120110995 120,8 Záhradný stan - Furmanské preteky 04.07.2019 03.07.2019 03.07.2019
385. došlá č.1020190604 PRIMACHEM s.r.o., Rokošová 353, 951 31 Močenok 48104965 7,19 Odhrdzovač 18.07.2019 15.07.2019 15.07.2019
386. došlá č.19224 Mužík Ľubomír, Tatranská 3407/2B, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 267,52 Inštalačný materiál 18.07.2019 03.07.2019 12.07.2019
387. došlá č.19VF54584 RUPKKI s.r.o. Iliašovská 33,053 11 Smižany 36580392 11,85 Internet 08/2019 18.07.2019 03.07.2019 12.07.2019
388. došlá č.20190295 Jaroslav Olejník - Betol, Teplička 296, 052 01 Teplička 37176617 54 Štrk fr. 0-22 18.07.2019 04.07.2019 12.07.2019
389. došlá č.191296 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13,053 11 Smižany 36704041 138,44 Kancelárske potreby 18.07.2019 04.07.2019 12.07.2019
390. došlá č.190701 BagreSpiš s.r.o. Hutnícka 2679/3,052 01 Spišská Nová Ves 44078447 217,9 Nájom rezačka špár Husgvarna 18.07.2019 04.07.2019 12.07.2019
391. došlá č.2019028 Ing. Mária Pokryvková - účtovníctvo, Dunajská 42,052 01 Spišská Nová Ves 47887346 665 služby spojené s VO 06/2019 18.07.2019 04.07.2019 12.07.2019
392. došlá č.3091930302 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 žilina 36391000 4554,31 Stravné lístky 18.07.2019 04.07.2019 12.07.2019
393. došlá č.192640 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 SPišská Nová Ves 31703747 89,9 Ohrada trávnika, Štrk mramor 18.07.2019 08.07.2019 12.07.2019
394. došlá č.190612 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 383,65 Čiernobiele a farebné kopie 18.07.2019 08.07.2019 12.07.2019
395. došlá č.1031902539 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1816,43 Odvoz KO 18.07.2019 08.07.2019 12.07.2019
396. došlá č.2019224 Ondrej Jarkovský - E.servis, J. Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves 37177141 70,74 Kabel 18.07.2019 08.07.2019 12.07.2019
397. došlá č.190100088 JUDr. Ladislav Zátorský, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves 42320666 1200 Právne služby 18.07.2019 08.07.2019 12.07.2019
398. došlá č.1903237 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 54,18 Analýza vôd 18.07.2019 08.07.2019 12.07.2019
399. došlá č.8236389824 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 278,52 Telekomunikačné služby 18.07.2019 08.07.2019 18.07.2019
400. došlá č.8236427450 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 313,55 Telekomunikačné služby 18.07.2019 09.07.2019 18.07.2019
401. došlá č.8236487877 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 45,48 Telekomunikačné služby 18.07.2019 09.07.2019 18.07.2019
402. došlá č.192707 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 SPišská Nová Ves 31703747 329,62 Bielbet beton, cement 18.07.2019 10.07.2019 12.07.2019
403. došlá č.1031902596 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 31659641 639,17 Uloženie KO 18.07.2019 10.07.2019 12.07.2019
404. došlá č.5044886980 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava 35950226 261 Ceny do tomboly - Furmanské preteky 2019 18.07.2019 10.07.2019 10.07.2019
405. došlá č.1190618 AGRO - SPIŠ s.r.o., Mlynská 2, 053 11 Smižany 31727531 113,4 STIHL dolný diel, olej 18.07.2019 10.07.2019 12.07.2019
406. došlá č.22190383 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 28,8 Drvené kamenivo 18.07.2019 10.07.2019 12.07.2019
407. došlá č.5044931015 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava 35950226 15,9 Ceny do tomboly - Furmanské preteky 2019 18.07.2019 11.07.2019 11.07.2019
408. došlá č.191302 MIVA Market spol. s r.o., Mlynská 1323/13,053 11 Smižany 36704041 225,9 Poháre, obrúsky, misky - Furmanské preteky 2019 18.07.2019 11.07.2019 18.07.2019
409. došlá č.
410. došlá č.
411. došlá č.SK1904056 LEDart s.r.o., Vajnorská 127E, 831 04 Bratislava 50020552 280,98 LED verejné osvetlenie 18.07.2019 11.07.2019 11.07.2019
412. došlá č.190639 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 123 toner 18.07.2019 11.07.2019 18.07.2019
413. došlá č.1901058 INIT združenie, SNP 579/81,053 01 Harichovce 11952261 297 Servis Urbis 18.07.2019 12.07.2019 18.07.2019
414. došlá č.192746 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 SPišská Nová Ves 31703747 175,7 Okruhliak 18.07.2019 12.07.2019 18.07.2019
415. došlá č.201999812 N-Terr s.r.o., Kukučínova 2040, 069 01 Snina 46808876 117,05 LED solárne verejné osvetlenie 18.07.2019 12.07.2019 12.07.2019
416. došlá č.
417. došlá č.
418. došlá č.
419. došlá č.
420. došlá č.
421. došlá č.
422. došlá č.1020190257 WRC SR s.r.o., Veľká Okruža 1075/28, 010 01 Žilina 48300195 107,52 Reklamné predmety 18.07.2019 11.07.2019 18.07.2019
423. došlá č.1020190257 WRC SR s.r.o., Veľká Okruža 1075/28, 010 01 Žilina 48300195 107,52 Reklamné predmety 18.07.2019 11.07.2019 18.07.2019
422. došlá č.1020190258 WRC SR s.r.o., Veľká Okruža 1075/28, 010 01 Žilina 48300195 107,52 Reklamné predmety 18.07.2019 11.07.2019 18.07.2019
424. došlá č.19010030 KURIÉR plus REKLAMA s.r.o., Odborárov 49,052 01 SPišská Nová Ves 36202631 744,02 Noviny 18.07.2019 15.07.2019 18.07.2019
425. došlá č.2019106 PRODUCT TRADE s.r.o., B. Nemcovej 1552/10, 05201 Spišská Nová VEs 47483164 150 Prenájom hydraulickej plošiny 18.07.2019 15.07.2019 18.07.2019
426. došlá č.190749 AGRO - SPIŠ s.r.o., Mlynská 2, 053 11 Smižany 31727531 395,36 Tovar 18.07.2019 15.07.2019 18.07.2019
427. došlá č.192807 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 SPišská Nová Ves 31703747 58,3 Skrutka, lazúra 18.07.2019 15.07.2019 18.07.2019
428. došlá č.19070510 Renault retail group SK s.r.o. 52032710 4922,10 Dacia Duster 18.07.2019 16.07.2019 16.07.2019
429. došlá č.191711 HURTÍK s.r.o., Husova 1, 984 01 Lučenec 36052213 229,9 Píla pokosová 18.07.2019 15.07.2019 15.07.2019
430. došlá č.7293340850 Východoslovesnká energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 78,88 Elektrina 31.07.2019 16.07.2019 24.07.2019
431. došlá č.7292423364 Východoslovesnká energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 243,83 Elektrina 31.07.2019 16.07.2019 24.07.2019
432. došlá č.7293609225 Východoslovesnká energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 267,84 Elektrina 31.07.2019 16.07.2019 24.07.2019
433. došlá č.7293609226 Východoslovesnká energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 1015,00 Elektrina 31.07.2019 16.07.2019 24.07.2019
434. došlá č.19R22007 Bezpečné liehoviny s.r.o., Železničná 665,049 51 Brzotín 46879242 692 Reklamné predmety - Furmanské preteky 2019 18.07.2019 17.07.2019 18.07.2019
435. došlá č.22190411 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 70,46 Drvené kamenivo 18.07.2019 17.07.2019 18.07.2019
436. došlá č.20190972 SLAVSROJ s.r.o., Malé Raškovce 86, 072 17 Zemplínske Kopčany 31732348 144 Výložník 18.07.2019 17.07.2019 18.07.2019
437. došlá č.262019 Ing. Vaščák Vladimír, Oľše 18, 055 01 Margecany 17151805 1200 Audítorske služby 18.07.2019 17.07.2019 18.07.2019
438. došlá č.22556 Drevona Market s.r.o., Výhonská 1, 835 10 Bratislava 50443003 1267 Nábytok 31.07.2019 19.07.2019 18.07.2019
439. došlá č.22190433 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 28,25 Drvené kamenivo 31.07.2019 22.07.2019 24.07.2019
440. došlá č.2019001186 MEDISON s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice 36679135 240 Zdrvotný dohľad 2. polrok 31.07.2019 22.07.2019 24.07.2019
441. došlá č.190672 DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 143,65 Tonery 31.07.2019 22.07.2019 24.07.2019
442. došlá č.1901067 INIT združenie, SNP 579/81, 053 01 Harichovce 11952261 123,5 Nastavenie PC, prevod údajov, Inštalácia 31.07.2019 25.07.2019 25.07.2019
443. došlá č.2019384 MONDO - reklamná agentúra s.r.o., Františka Urbánka 1, 052 01 Spišská Nová Ves 36602477 162,7 Pečiatky 31.07.2019 25.07.2019 25.07.2019
444. došlá č.7/2019 Mária Lacková, Pod Halmou 565, 053 33 Nálepkovo 46584773 1012,00 Náradie, materiál 31.07.2019 25.07.2019 25.07.2019
445. došlá č.102343744 Ryba Žilina spol. s r.o., Športová 9, 010 01 Žilina 31563490 63,18 Zemiakové hranolky 31.07.2019 25.07.2019 25.07.2019
446. došlá č.1900171 Milan Rýzek, 906 11 Prietrž 78 46334084 126,92 Poháre 31.07.2019 25.07.2019 25.07.2019
447. došlá č.201904 Mozer s.r.o., Letná 354, 053 33 Nálepkovo 50407856 1912,29 Vyplatené rodinné prídavky 7/2019 31.07.2019 25.07.2019 25.07.2019
448. došlá č.13/2019 Lucia Riemerová, 053 33 Nálepkovo č. 293 40108970 451,8 Tovar 31.07.2019 25.07.2019 25.07.2019
449. došlá č.19079781 T-shock s.r.o., Cejl 107, 602 00 Brno 27685951 54,35 Tričká - Červený kríž - Furmanské preteky 15.08.2019 26.07.2019 26.07.2019
450. došlá č.190684 DD21 s.r.o., Švábska 107, 08005 Prešov 43818030 403,42 Tonery 15.08.2019 27.07.2019 06.08.2019
451. došlá č.2019385 MONDO-reklamná agentúra s.r.o., Františka Urbánka 1, 052 01 Spišská Nová Ves 36602477 25,10 Pečiatka 15.08.2019 30.07.2019 06.08.2019
452. došlá č.102346069 Ryba Žilina spol. s r.o., Športová 9,01001 Žilina 31563490 97,44 Hermelín 15.08.2019 31.07.2019 06.08.2019
453. došlá č.102346068 Ryba Žilina spol. s r.o., Športová 9,01001 Žilina 31563490 37,68 Hermelín 15.08.2019 31.07.2019 06.08.2019
454. došlá č.91922007 Frucona Trade Košice s.r.o., Textilná 6, 042 62 Košice 36601179 1214,66 Dodaný tovar 15.08.2019 31.07.2019 06.08.2019
455. došlá č.1019080826 osobnýúdaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice 50528041 78 Výkon zodpovednej osoby 08/2019 15.08.2019 02.08.2019 06.08.2019
456. došlá č.193015 Tehelňa STOVA spol. s.r.o., Letecká 35, 05201 Spišská Nová Ves 31703747 76,04 Materiál 15.08.2019 02.08.2019 06.08.2019
457. došlá č.2019049 BARTY s.r.o., Letná 46,052 01 Spišská Nová Ves 50215337 420 Prenájom nafukovacej atrakcie 15.08.2019 31.07.2019 08.08.2019
458. došlá č.22190442 VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125,04001 Košice 36706311 28,03 Drvené kamenivo 15.08.2019 31.07.2019 08.08.2019
459. došlá č.1900014 Domov Nálepkovo n.o., Letná 352/8, 053 33 Nálepkovo 31257305 1112,40 Stravovanie - Furmanské preteky 15.08.2019 31.07.2019 12.08.2019
460. došlá č.2019001 Jozef Čech-ml., 053 34 Švedlár 138 43448178 450 Ubytovanie - Furmanské preteky 15.08.2019 31.07.2019 08.08.2019
461. došlá č.2019032 Ing. Mária Pokryvková, Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 47887346 763 Poskytovanie služieb spojených s VO 15.08.2019 02.08.2019 12.08.2019
462. došlá č.FVOT193963 GX SOLUTIONS a.s., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava 45232270 67,2 Smart TDM Basic+Standard+Eko+Aktiv 15.08.2019 02.08.2019 12.08.2019
463. došlá č.1934500006 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš 00168963 81,55 Potraviny - Furmanské preteky 15.08.2019 02.08.2019 08.08.2019
464. došlá č.6008385 TOI TOI a DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37,831 04 Bratislava 36383074 288 Toaletná kabínka 15.08.2019 02.08.2019 08.08.2019
465. došlá č.
466. došlá č.20190071 Bonamed s.r.o., Spišská Nová Ves, Jánskeho 18/3325, 052 01 Spišská Nová Ves 36573442 200 Prehliadky zamestnancov 15.08.2019 02.08.2019 08.08.2019 č. 49/2019
467. došlá č.20190072 Bonamed s.r.o., Spišská Nová Ves, Jánskeho 18/3325, 052 01 Spišská Nová Ves 36573442 200 Prehliadky zamestnancov 15.08.2019 02.08.2019 08.08.2019 č. 51/2019
468. došlá č.1031902968 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1813,48 Odvoz KO 15.08.2019 06.08.2019 08.08.2019
469. došlá č.190100104 JUDr. Ladislav Zátorský, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves 42320666 1200 Právne služby 15.08.2019 06.08.2019 08.08.2019
470. došlá č.7429452757 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 55 Elektrina 15.08.2019 06.08.2019 12.08.2019
471. došlá č.19/07/23 Stanislv Bendik-TeSyBe, Palárikova 2265,052 01 Spišská Nová Ves 46037551 55,4 Servisné práce 15.08.2019 06.08.2019 08.08.2019
472. došlá č.3091936007 DOXX- Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356,010 01 Žilina 36391000 4849,16 stravné lístky 15.08.2019 06.08.2019 15.08.2019
473. došlá č.36/07/2019 Škvarka Maroš, 053 34 Švedlár 203 34605096 5,47 Mäso a mäsové výrobky 15.08.2019 06.08.2019 08.08.2019
474. došlá č.35/07/2019 Škvarka Maroš, 053 34 Švedlár 203 34605096 55,02 Mäso a mäsové výrobky 15.08.2019 06.08.2019 08.08.2019
475. došlá č.190691 DD21 s.r.o., Švábska 107,08005 Prešov 43818030 380,15 Čiernobila kopia/Farebná kopia 15.08.2019 06.08.2019 08.08.2019
476. došlá č.1900015 Domov Nálepkovo, n.o., Letná 352/8, 053 33 Nálepkovo 31257305 4666,5 Stravovanie - vývoz dôchodcom 15.08.2019 07.08.2019 12.08.2019
477. došlá č.1990083926 XEROX LIMITED, Einsteinova 23,851 01 Bratislava 30814677 119,72 Nájom WC7855 15.08.2019 07.08.2019 12.08.2019
478. došlá č.19VF62844 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33,053 11 Smižany 36580392 11,85 Internet 09/2019 15.08.2019 07.08.2019 12.08.2019
479. došlá č.1903908 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 82,68 Analýza vôd 15.08.2019 08.08.2019 12.08.2019
480. došlá č.8238515609 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 278,46 Mobilné služby 15.08.2019 08.08.2019 15.08.2019
481. došlá č.8238621865 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 45,48 Mobilné služby 15.08.2019 08.08.2019 15.08.2019
482. došlá č.8238553265 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 322,51 Mobilné služby 15.08.2019 08.08.2019 15.08.2019
483. došlá č.2019166 GAMABUS s.r.o., ZuzkyZgurišky519/13, 907 01 Myjava 50147587 234,72 Preprva autobusu 15.08.2019 08.08.2019 15.08.2019
484. došlá č.2019269 Ondrej Jarkovský-E.servis, J. Fabiniho 10,052 01 Spišská Nová Ves 37177141 236,41 Tovar 15.08.2019 12.08.2019 15.08.2019
485. došlá č.1031903109 Brantner Nova s.r.o., Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves 31659641 1012,66 Uloženie komunálneho odpadu 15.08.2019 12.08.2019 15.08.2019
486. došlá č.7429452346 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 129 Elektrina 15.08.2019 12.08.2019 15.08.2019
487. došlá č.7429452345 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 14 Elektrina 15.08.2019 12.08.2019 15.08.2019
488. došlá č.7429451135 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 760 Elektrina 15.08.2019 12.08.2019 15.08.2019
489. došlá č.7429452118 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 47 Elektrina 15.08.2019 12.08.2019 15.08.2019
490. došlá č.7429452631 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 108 Elektrina 15.08.2019 12.08.2019 15.08.2019
491. došlá č.
492. došlá č.
493. došlá č.
494. došlá č.
495. došlá č.
496. došlá č.
497. došlá č.
498. došlá č.2019425 MONDO-reklamná agentúra s.r.o., Františka Urbanka 1,052 01 Spišská Nová Ves 36602477 252 Polep auta dacia Duster/Obecná polícia 15.08.2019 12.08.2019 15.08.2019
499. došlá č.193341 Tehelňa STOVA spol. s r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves 31703747 726,92 Materiál 15.08.2019 12.08.2019 15.08.2019
500. došlá č.2019014 HV Pumpy s.r.o., Veľká Franková 101,059 78 Veľká Franková 46299980 24427,69 Uprava parkoviska pri lyžiarskom vleku 15.08.2019 12.08.2019 15.08.2019

 Nálepkovo © 2019     webmaster:  www.market.sk