Obec Nálepkovo
Obec Obec Nálepkovo

Komunitné centrum Mlyn

Telefón: 053/4494 612
e-mail: komunitne.centrum@nalepkovo.sk

Komunitné pracovníčky:
Mgr. Lívia Kútiková 0910 906 056
Mgr. Jozef Mako

Dávid Dunka

mlyn
 
  Potrebujete pomoc? Príďte! 59kB
  Terénna sociálna práca v obci Nálepkovo II. 56kB

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA V OBCI NÁLEPKOVO II.
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

Sme tu pre vás všetkých
V našej obci je veľa ľudí odkázaných na pomoc pri riešení rôznych životných situácií a problémov, do ktorých sa dostali, len nevedia alebo sa boja o pomoc požiadať, preto sme sa rozhodli aj prostredníctvom tohto článku prezentovať terénnu sociálnu prácu, ktorá sa v našej obci vykonáva už od roku 2002 vďaka rôznym programom zameraných na sociálnu inklúziu znevýhodnených osôb. Sme ochotní pomôcť každému, kto pomoc potrebuje a hľadá riešenia svojich problémov, s ktorých riešením potrebuje poradiť a taktiež by sme chceli poukázať na fakt, že terénna sociálna práca nie je zameraná len na pomoc obyvateľom marginalizovaných rómskych komunít. Sme tu pre Vás všetkých, občanov našej obce, teda seniorov, mládež, nezamestnaných, zdravotne ťažko postihnutých...

Naša práca spočíva v poskytovaní kvalifikovaného sociálneho poradenstva prostredníctvom depistáže (vyhľadávania problémov klientov priamo v teréne), ale aj v poradenstve, ktoré je zamerané na spoluprácu pri riešení náročnej životnej situácie, do ktorej sa klient dostal, snažíme sa o zmiernenie negatívneho dopadu problému na jeho osobu a rodinu.

Podľa druhu problému vieme klientovi navrhnúť riešenia jeho situácie v spolupráci s ním a rôznymi inštitúciami, ktoré oslovujeme a spolupracujeme s nimi. Ide hlavne o spoluprácu s ÚPSVaR, sociálnou poisťovňou, súdmi, školami, obecnou políciou, OO PZ v Nálepkove, miestnou pediatričkou, exekútorskými úradmi, či spoločnosťami vymáhajúcimi dlhy.

Vieme vám pomôcť s vybavovaním a vypisovaním rôznych žiadostí o poskytnutie dávok v hmotnej núdzi, štátnych sociálnych dávok a príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, splátkových kalendárov...

Do našej kompetencie spadá aj výkon šetrení v rodinách, ktoré sú pravidelne monitorované z dôvodu, umiestnenia dieťaťa do ústavnej starostlivosti, alebo ide o dieťa, ktoré je zverené dočasne poručníkovi z dôvodu, že rodičia dieťaťa alebo jeden z nich je maloletý. Do tejto skupiny taktiež spadajú deti, ktorých rodičia sú v rozvodovom konaní. O výsledkoch šetrenia sme povinní podať písomnú správu o skutočnostiach, ktoré boli v rodine zistené.

Ďalšou náplňou našej práce je výkon dozoru pri vyplácaní prídavkov na deti, ktorých je obec osobitným príjemcom z dôvodu záškoláctva maloletých detí. Minulý rok do tejto skupiny spadalo 67 rodín v mesiaci november 2011 to bolo 56 rodín. Pokles nastal aj vďaka šíreniu osvety prostredníctvom rozhovoru s rodičmi týchto detí o potrebe vzdelávania a vzdelania pre ich synov a dcéry do budúcnosti.

Počas výkonu našej práce sa stretávame s rôznymi typmi klientov, preto často oslovujeme príslušníkov obecnej polície so žiadosťou o sprevádzanie v teréne, nejde o bezdôvodné vyvážanie sa v aute obecnej polície, ale o našu čiastočnú ochranu. Týmto nechceme poukazovať na fakt, že máme z klientov strach, ale v sprievode obecnej polície sa cítime bezpečnejšie. V praxi sa totiž stretávame s tým, že niektorí klienti reagujú podráždene alebo sú pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Počas ich sprievodu sme sa nikdy nestretli s problémom vykonať šetrenie v rodine, nakoľko počas našej dlhoročnej praxe sa medzi nami a klientmi vytvorili vzťahy založené na dôvere.

Momentálne sa terénna sociálna práca vykonáva na základe projektu financovaného z Fondu sociálneho rozvoja pod názvom „ Terénna sociálna práca v obci Nálepkovo II., v časovom období od 01. 11. 2011 do 31. 10. 2013, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, v rámci prioritnej osi č. 2 Podpora sociálnej inklúzie a opatrenia č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity, v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku je 76 608,84 €, obec Nálepkovo sa spolupodieľa na financovaní projektu 5% vo výške 4 032,04 €.

V prípade ak sa rozhodnete vyhľadať našu pomoc môžete nás osloviť priamo v teréne alebo v Komunitnom centre v Nálepkove (v budove starého mlyna) vždy sme tu pre vás.

Kontaktné údaje: Telefón: Obecný úrad Nálepkovo 053/4494230, fax: 053/4494128,
Komunitné centrum Nálepkovo: Telefón: 053/4494612
e-mailová adresa: ocunal@nalepkovo.sk,
internetová stránka: URL: www.nalepkovo.sk

Terénni sociálni pracovníci:
Mgr. Lívia Školníková, Mgr. Jozef Mako
Asistenti terénnych sociálnych pracovníkov:
Dávid Dunka
URL: www.esf.gov.sk URL: www.fsr.gov.sk.

 
  PR článok k projektu Terénna sociálna práca v obci Nálepkovo 79kB

Z humánnogeografického hľadiska je zaujímavá poloha obce vzhľadom na významné centra (Košice, Spišská Nová Ves, Gelnica, Rožňava) a na dopravné trasy (dva západovýchodné koridory a jeden severojužný sú dostupné autom, príp. autobusom v pomerne krátkom čase).

Riešenie problémov sociálne vylúčených skupín obyvateľov prostredníctvom projektu
„Terénna sociálna práca v obci Nálepkovo“ – pohľad na jeho aplikáciu v praxi

Obec Nálepkovo, nachádzajúca sa v okrese Gelnica v Košickom samosprávnom kraji, realizovala v časovom období od 01.04.2008 do 31.03.2010 projekt: „Terénna sociálna práca v obci Nálepkovo“. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Realizácia uvedeného projektu bola zameraná na členov marginalizovaných rómskych komunít, ako aj na členov iných skupín obyvateľov postihnutých sociálnym vylúčením.
Jeho cieľom bola priama podpora a pomoc jednotlivcom a rodinám pri riešení rôznorodých životných problémov. Zabezpečili sa tak okolnosti, ktoré napomáhajú procesu ich začleňovania do spoločnosti.
Cieľová skupina, na ktorú sa projekt vzťahoval sú vylúčené skupiny obyvateľov, ktoré sú postihnuté, ohrozené sociálnym vylúčením alebo rizikom chudoby. Išlo hlavne o obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych komunít, ťažko zdravotne postihnutých občanov, matky na materskej dovolenke ako aj nezamestnaných.
Hlavnou aktivitou a zároveň zámerom projektu bol výkon činnosti sociálnych pracovníkov a ich asistentov v teréne. Prostredníctvom poskytovania základného sociálneho poradenstva sa snažili pomáhať klientom pri riešení ich problémov. Výraznou pomocou bolo sprevádzanie uvedenej skupiny ľudí na úradoch a inštitúciách. V prípade potreby bol klientom zabezpečený aj doprovod k odborným pracovníkom.
Terénni sociálni pracovníci a ich asistenti sa v spolupráci s ďalšími odborníkmi snažili klientom pomôcť hlavne v nasledujúcich oblastiach:
v oblasti administratívnych úkonov sa zamerali na vypisovanie žiadostí o poskytnutie štátnych sociálnych dávok, vypisovanie potvrdení, čestných prehlásení, splátkových kalendárov pre úrady ako sú napr. úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, sociálnu poisťovňu, okresné súdy, exekútorské úrady a ďalšie. Do uvedenej oblasti patrí taktiež aj vysvetlenie rozhodnutí a výziev doručených z rôznych inštitúcií a úradov;
v oblasti sprevádzania klientov na úrady, súdne pojednávania, do zariadení sociálnych služieb atď.;
v oblasti vyplácania prídavkov na deti, ktorých je obec osobitným príjemcom, sa sústredili na dozor pri preberaní tovaru v podobe potravín, ošatenia, hygienických a školských potrieb;
v oblasti výkonu aktivačných prác a menších obecných služieb, do ktorých boli zapojení dlhodobo nezamestnaní uchádzači o zamestnanie bolo sociálne poradenstvo poskytnuté taktiež;
V rámci spolupráce s inými úradmi a inštitúciami terénni sociálni pracovníci a ich asistenti intenzívne spolupracovali najmä s:
oddelením sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi, detašované pracovisko v Gelnici, pri prevádzaní šetrení v rodinách, kde bol ustanovený dohľad nad maloletými deťmi, alebo bola deťom súdom nariadená ústavná výchova. Tieto šetrenia sa vykonávali pravidelne raz za 6 mesiacov. Intenzívna spolupráca prebiehala aj s inými oddeleniami uvedeného úradu, predovšetkým s oddelením štátnych sociálnych dávok a oddelením dávok v hmotnej núdzi;
Okresným súdom v Spišskej Novej Vsi a inými okresnými súdmi pri písaní správ o povesti maloletých matiek a ich rodičov, ktorým mali byť zverené deti do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov;
Obvodným oddelením policajného zboru v Nálepkove v oblasti záškoláctva maloletých prevažne rómskych detí. Zintenzívnil sa výkon osvetovej činnosti zameranej na komunikáciu s rodičmi maloletých záškolákov, ako aj na rozhovory zo záškolákmi samotnými, aby si rodičia aj deti uvedomili dôsledky tohto patologického javu;
príslušníkmi Obecnej polície v Nálepkove, ktorí boli stále nápomocní v rôznych oblastiach – svojim aktívnym prístupom napomáhali k spokojnosti členov cieľových skupín, ako aj majority;
miestnou pediatričkou pri avizovaní rodičov o potrebe pravidelného očkovania detí v rómskych osadách, predovšetkým v čase zvýšeného výskytu hepatitídy typu A.
Po dobu realizácie projektu boli terénni sociálni pracovníci a ich asistenti nápomocní všetkým obyvateľom obce a priľahlého okolia, ktorí pomoc potrebovali a vyhľadali ju.
Členovia marginalizovaných rómskych komunít a členovia iných skupín postihnutých sociálnym vylúčením, majú neustálu potrebu pomoci pri vybavovaní a uplatňovaní nárokov, ktoré zabezpečuje štátna sociálna sieť. Bez pomoci iného človeka majú títo ľudia problém presadiť sa a uplatniť si svoje práva. Tento fakt vyplýva taktiež z toho, že títo klienti majú často veľmi nízku vzdelanostnú úroveň. Nevedia si poradiť s vyriešením problémov, do ktorých sa každodenne dostávajú, upadajú do pasivity a snažia sa nevidieť svoju náročnú životnú situáciu, do ktorej sa dostali.
Práca terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov v jednotlivých oblastiach pomoci ako aj spolupráca s jednotlivými organizáciami prebiehala hlavne v teréne priamo v rodinách klientov. To malo pozitívny dopad hlavne na otvorenosť klientov voči týmto pracovníkom, pretože vo svojom prirodzenom prostredí sa cítili sebaisto a vedeli otvorene rozprávať o svojich problémoch.
Po ukončení realizácie projektu sa čiastočne zlepšila sociálna situácia jednotlivcov, rodín a komunít, nakoľko aktivity projektu boli zamerané na preberanie zodpovednosti za riešenie situácie, do ktorej sa klienti dostali. Predchádzalo sa tak vzniku krízových situácií v rodine, vzhľadom na zabezpečenie práv a záujmov detí. Napomohlo sa tým integrácií cieľových skupín projektu do majoritnej spoločnosti. Realizácia projektu prispela k zlepšeniu sociálnych zdravotných a bytových podmienok obyvateľov obce.
Obyvatelia obce boli informovaní o možnosti poskytovania sociálneho poradenstva v obci a túto možnosť využívali a môžu využívať aj naďalej, nakoľko obec sa rozhodla zabezpečiť poskytovanie vyššie uvedených služieb z vlastných zdrojov aj po ukončení realizácie projektu.

Ďalšie informácie o programe
Uvedený program bol zaradený do prioritnej osi č. 2 Podpora sociálnej inklúzie, opatrenie č. 2.1 v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/01. Podrobné informácie o projekte sú dostupné aj na internetových stránkach Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk a Fondu sociálneho rozvoja www.fsr.gov.sk
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku bola: 68 257,32 €, obec Nálepkovo sa spolupodieľala na financovaní uvedeného projektu vo výške 5%.

Podrobné informácie o uvedenom programe dostanete:
na Obecnom úrade v Nálepkove – tel.: 053/4494230, fax: 053/4494128,
v Komunitnom centre v Nálepkove: tel.: 053/4494612
e-mailová adresa: ocunal@nalepkovo.sk,
internetová stránka: www.nalepkovo.sk

Na programe pracovali:
Terénna sociálna pracovníčka - Mgr. Lívia Školníková

 
  Správa o činnosti TSP 61kB

Aktivity terénnych sociálnych pracovníkov v rámci projektu „Terénna sociálna práca v obci Nálepkovo“

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Ide o prioritnú os číslo 2, opatrenie 2.1 v rámci výzvy OP ZaSI-FSR-2007/2.1/01, kde MPSVaR je zodpovedné za realizáciu príslušného balíka pomoci (www.esf.gov.sk). Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom je Fond sociálneho rozvoja (www.fsr.gov.sk).

Terénna sociálna práca sa realizuje v katastri obce Nálepkovo ako aj v Komunitnom centre sídliacom na adrese:
Komunitné centrum Nálepkovo
Mlynská 633
053 33 Nálepkovo
Tel: 053/44 94 612

Terénni sociálni pracovníci: Mgr. Lívia Školníková, Andrea Smoradová
Asistenti terénnych sociálnych pracovníkov: Marcela Juhásová, Július Demeter

Hlavný zámer:
Poskytovať klientovi pomoc a základné poradenstvo. Navrhovať klientovi spôsoby riešenia jeho sociálnej situácie a pomáhať mu pri riešení jeho problémov. V nevyhnutných prípadoch ho distribuovať príslušným inštitúciám. V prípade potreby klienta sprevádzať a napomáhať mu uplatniť jeho občianske práva v inštitúciách.

Aplikácia v praxi:
Periodické šetrenia v rodinách a zisťovanie osobnej, rodinnej a sociálnej anamnézy na základe podnetu zo strany: ÚPSVaR (oddelenie sociálno-právnej ochrany a kurately), Detské domovy, Okresné súdy, probační pracovníci – následné spisovanie správ z týchto šetrení.
Vyplácanie prídavkov na deti cca 70 rodinám mesačne vo forme potravín, hygienických potrieb a ošatenia.
Spolupráca s miestnou pediatričkou – návšteva rodín za účelom povinného očkovania detí cca 80 rodín pri jednej sérii očkovania. Očkovanie sa vykonáva periodicky každé 3 - 4 mesiace.
Aktívna spolupráca s SOU internátnym Prakovce (návšteva rodín za účelom podporovania dochádzky do školy a úhrady nákladov spojených s cestovaním a platbou za ubytovanie a stravovanie)
Vysvetlenia rozhodnutí, uznesení, výziev, návrhov, predvolaní, upovedomení z rôznych inštitúcií, napr. Okresné súdy, ÚPSVaR, Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, exekútori, Policajný zbor SR, Zbor väzenskej a justičnej stráže SR, spoločnosti na vymáhanie dlhov,....
Konzultácie k aktivačným prácam, vybavenia živnostenského listu, a iné.
Pomoc pri spisovaní tlačív a žiadostí – žiadosť o rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na bývanie, žiadosť o dávku v hmotnej núdzi, žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzača o zamestnanie, potvrdenie nároku žiadateľa na dávku v nezamestnanosti, žiadosť o spracovanie potvrdenia o príjme od zamestnávateľa, žiadosť o poskytnutie štátnej dotácie na samozamestnanie z ÚPSVaR, žiadosť o zaradenie do vzdelávacej aktivity na prípravu na trh práce, žiadosti o zavedenie splátkového kalendára, žiadosť o poskytnutie rôznych úverov, tlačivá – registračného listu fyzickej osoby do soc. poisťovne, potvrdenie o poberaní materského zo sociálnej poisťovne, vypisovanie rôznych čestných prehlásení, žiadosť o zabezpečenie prípravy na začatie podnikania, návrh na určenie otcovstva, návrh na určenie rodičovských práv, návrh na určenie výživného pre plnoleté nezaopatrené dieťa, návrh na náhradné výživné, žiadosti o spoluprácu s rôznymi organizáciami, odpor proti súdnym rozhodnutiam, žalobná odpoveď, návrhy o skrátenie trestu odňatia slobody, žiadosť o zníženie mesačných splátok z dlhu, žiadosť o odpustenie zvyšku trestu zákazu viesť motorové vozidlo, vypisovanie tlačív na poberanie peňažného príspevku na kompenzáciu, návrhov na súdne konanie, žiadosť o pridelenie nájomného bytu, unimobunky a prenájom a kúpu pozemku a žiadosti rôzneho druhu podľa potrieb klientov.
Pracovné cesty - doprovod klientov na inštitúcie. (UPSVaR, Soc. poisťovňa, zdrav. poisťovne, nemocnice, zdravotné ambulancie, polícia, detské domovy, domovy dôchodcov, DSS, krízové strediská, súdy, doprovod z a do väznice ....)
Účasť na konferenciách, seminároch, odborných stretnutiach - zameraných na sociálnu oblasť.
Spolupráca s organizáciou Miesto pod slnkom, n. o. Košice – inštitúcia sa zaoberá sanáciou rodín ohrozených sociálnym vylúčením. Vykonáva aktivity a opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, prehlbovania a opakovania porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu a zamedzenie vzniku a nárastu sociálno-patologických javov v rodine. Ide o rodiny, pri ktorých hrozí, že maloleté deti budú odobrané do detských domovov. Prostredníctvom organizácie sa pravidelne uskutočňujú verejné zbierky. Pomocou tejto zbierky sa rodinám zabezpečilo ošatenie, nábytok, kuchynské vybavenie,.... Prostredníctvom spolupráce s obcou sa týmto rodinám zabezpečili lepšie bytové podmienky.
Spolupráca s organizáciou Slovenský zväz zdravotne postihnutých – Okresná rada Gelnica – poskytovanie sociálneho poradenstva osobám s ťažkým zdravotným postihnutím v spádovej oblasti vyššie uvedenej okresnej rady – pomoc pri vypisovaní žiadostí o peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, vysvetľovanie rozhodnutí z ÚPSVaR, poskytovanie poradenstva ohľadom nároku na kompenzačné pomôcky, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia... Pomoc pri písaní projektov dobrovoľníkom, ktorých väčšina je už v dôchodkovom veku a nemajú skúsenosti s ich písaním.
Odborná stáž pre študentov vysokých škôl, ktorí študujú sociálne odbory. Najčastejšie sú to denní študenti UKF Nitra. Stáž trvá jeden týždeň.
Vedenie pracovných výkazov, denníka, poradenských listov rodiny a monitorovacích správ. Dokumenty obsahujú rozpis jednotlivých prípadov a samotných intervencií.
Spracovanie projektov - doposiaľ vypracované projekty: Karpatská nadácia – projekt Detské ihrisko, Úrad vlády SR – Náhradné ubytovanie štyrom rómskym rodinám (obytné kontajnery), Fond sociálneho rozvoja – Program podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach, Európsky sociálny fond – Terénna sociálna práca v obci Nálepkovo, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – projekt Bezpečne do školy - informačný merač rýchlosti, VÚC - Prírodný amfiteáter.
Činnosť terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov závisí od individuálnych požiadaviek klientov, prípadne inštitúcií.

Mobilná aplikácia

mobilní aplikace V OBRAZE
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 1. 6. 2023
slabý dážď 24 °C 10 °C
piatok 2. 6. mierny dážď 21/10 °C
sobota 3. 6. jasná obloha 17/5 °C
nedeľa 4. 6. slabý dážď 20/5 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:347
TÝŽDEŇ:1495
CELKOM:410139

Sociálne siete

Rozhlas

rozhlas

Zber odpadu

Odpad

Stavebný úrad