Menu
Obec Nálepkovo
Obec Obec Nálepkovo

Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

Základné informácie
Každý občan má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.


Povinná osoba
Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o slobode informácií“) je obec Nálepkovo povinnou osobou.


Žiadateľ
Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie.
Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov má obsahovať meno a priezvisko (názov) žiadateľa, adresa (sídlo) žiadateľa, dátum, obsah požadovaných informácií, požadovaný spôsob sprístupnenia informácie (ústne, písomne, faxom, e-mailom, telefonicky) a podpis žiadateľa.
Žiadosti možno podávať poštou na adresu obce: Obec Nálepkovo, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo alebo osobne na podateľni (č. dverí 11 a č. dverí 26) Obecného úradu v Nálepkove v úradných hodinách.


Lehota na vybavenie žiadostí je najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže obec predĺžiť lehotu na vybavenie žiadosti najviac však o 8 pracovných dní. Predĺženie lehoty obec oznámi žiadateľovi najneskôr pred uplynutím 8 dňovej lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia
Ak obec Nálepkovo poskytne žiadateľovi informáciu, urobí rozhodnutie zápisom v spise (proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok).
Ak obec Nálepkovo žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie (rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená).
Ak obec Nálepkovo v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informáciu, či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu – tzv. fikcia negatívneho rozhodnutia (za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti).


Obec Nálepkovo obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak:
- požadovaná informácia tvorí utajovanú skutočnosť alebo je predmetom bankového tajomstva alebo daňového tajomstva, ku ktorým žiadateľ nemá oprávnený prístup
- sa jedná o informáciu, ktorá sa dotýka osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy (uvedenú informáciu obec sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby)
- sa jedná o informáciu o osobných údajoch fyzickej osoby, ktorá sa spracováva v informačnom systéme (uvedenú informáciu obec sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje zákon, alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby)
- sa jedná o informáciu označenú ako obchodné tajomstvo
- informácia jej bola odovzdaná osobou, ktorej takú povinnosť zákon neukladá a ktorá na výzvu obce písomne oznámila, že so sprístupnením informácie nesúhlasí (okrem prípadu, že ide o informáciu, ktorá bola získaná za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie)
- jej sprístupnením možno porušiť ochranu duševného vlastníctva
- sa informácia týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov, alebo orgánu činného v trestnom konaní
- by to bolo v rozpore s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná
- sa týka výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci okrem informácie o rozhodnutí alebo o inom výsledku kontroly, dohľadu alebo dozoru, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy
- žiadateľ žiada informáciu, ktorá v čase podania žiadosti nebola vytvorená, a ktorej
sprístupnenie by vyžadovalo jej vytvorenie a tiež obec Nálepkovo nie je povinná sprístupňovať informáciu, ktorá je k dispozícii, ale ktorú je potrebné spracovať takým spôsobom, že sa z nej po spracovaní stanú kvalitatívne odlišné alebo nové informácie.


Opravné prostriedky
Proti rozhodnutiu obce Nálepkovo o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie. Lehota na podanie odvolania – 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva obci Nálepkovo. O odvolaní proti rozhodnutiu obce Nálepkovo rozhoduje starosta obce. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona, ktorým je Občiansky súdny poriadok.

Mobilná aplikácia

mobilní aplikace V OBRAZE
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 25. 4. 2024
dážď so snehom 10 °C 2 °C
piatok 26. 4. slabý dážď 13/1 °C
sobota 27. 4. slabý dážď 14/4 °C
nedeľa 28. 4. slabý dážď 17/6 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:171
TÝŽDEŇ:1345
CELKOM:510163

Sociálne siete

Rozhlas

rozhlas

Zber odpadu

Odpad

Stavebný úrad