Menu
Obec Nálepkovo
Obec Obec Nálepkovo

Štatút obce

Štatút obce Nálepkovo .pdf (665.09 kB)

 

 

Štatút obce Nálepkovo

 

PRVÁ HLAVA

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

(1) Štatút obce Nálepkovo (ďalej len obec) upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

 

(2) Štatút obce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

 

§ 2 Postavenie obce

 

(1) Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce tvorí jedno katastrálne územie, ktorého súčasťou sú časti pomenované Záhajnica, Hámre a Čierna Hora. Akékoľvek zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s § 2 ods. 3, 4 zák. č. 369/1990 Zb. a s osobitnými právnymi predpismi.

 

(2) Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastnými majetkom a s vlastnými príjmami. Obec‚ môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v súlade s platnou právnou úpravou. Obec, môže nakladať aj s majetkom ostatných subjektov — fyzických aj právnických osôb pokiaľ bola k takémuto nakladaniu zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.

 

(3) Obec má právo na vlastné symboly.

 

(4) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Ukladať obci povinnosti a obmedzenia pri výkone samosprávy možno len na základe zákona a na základe medzinárodnej zmluvy.

 

§ 3 Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 

(1)Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. Trvalý pobyt je upravený osobitným zákonom č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

 

(2) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené predovšetkým v ust. § 3 ods. 2, 3 a § 4 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

(3) Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

(4) Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo je v obci prihlásený na prechodný pobyt, alebo dlhodobý pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať v miestnom referende.

 

(5) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

 

(6) Obec poskytuje sociálne výpomoci a využíva podporné mechanizmy na úseku sociálnych vied v súlade s platnou právnou úpravou. Za tým účelom môže vydať samostatné zásady, ktoré budú obsahovať bližšie podmienky poskytovania výpomocí a podporných mechanizmov.

 

(7) Obyvatelia obce majú právo na prístup k informáciám o výkone samosprávy, prenesenom výkone štátnej správy na obec a o zámeroch rozvoja obce. Orgány obce zabezpečujú informovanosť obyvateľov obce o ich činnosti a o rozvoji obce priamo na rokovaní obecného zastupiteľstva, na zhromaždení obyvateľov obce, na úradných tabuliach, v obecných novinách, miestnym rozhlasom, na webových stránkach obce, písomne na základe žiadosti o poskytnutie informácii.

 

(8) Informácie, ktoré má k dispozícii obecný úrad sú prístupné pre všetkých obyvateľov obce.

§ 4 Samospráva obce

 

(1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.

 

(2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom: a) orgánov obce b) miestneho referenda c) zhromaždení obyvateľov obce. Popri týchto formách môže obec využívať aj iné vhodné nástroje a prostriedky, napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.

 

(3) Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami, záujmovými združeniami obyvateľov obce a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci. Obec tiež úzko spolupracuje aj s podnikateľskými subjektmi, ktorých činnosť má alebo môže mať dosah a význam pre obec, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcii obce a zabezpečovania rozvoja obce.

 

(4) Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia”). Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nálepkove.

 

(5) Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

 

DRUHÁ HLAVA

MAJETOK OBCE

§ 5

 

(1) Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou. Rozsah majetku obce je upravovaný postupne osobitnou právnou úpravou (napr. zák. SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov, zák. NR SR č. 181/1995 Z.z. o pozemkových úpravách a pod.). Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, príspevkovej organizácii, obchodnej spoločnosti, neziskovej organizácii, ktoré zriadila a založila podľa osobitného predpisu. Rozsah nakladania a disponovania s takýmto majetkom sa musí upraviť v zakladateľských, resp. zriaďovateľských listinách týchto subjektov.

 

(2) Majetok obce sa používa najmä: a) pre verejné účely, b) na podnikateľskú činnosť, c) na výkon samosprávy obce

 

(3) Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak. V každom jednotlivom prípade je obec povinná zabezpečiť a vytvoriť také podmienky, ktoré nebudú zjavne nevýhodné pre obec napr. doložky o práve spätného vrátenia za tých istých podmienok ako vec bola odovzdaná, o možnosti aktívneho podieľania sa na chode a činnosti týchto subjektov a pod.

 

(4)Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

(5)Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre rôzne subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s platnou právnou úpravou — najmä Obchodným a Občianskym zákonníkom.

(6) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce. Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce — pri zakladaní nadácii, peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod.

 

 (7)Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie Obecný úrad v Nálepkove v súlade s platnou právnou úpravou.

(8)Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

 

§ 6

 

(1) Orgány obce a obecné organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

 

(2) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Orgány obce a organizácie sú povinné najmä: a) udržiavať a užívať majetok, b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi, d) viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.

 

(3) Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

(4) V majetkových veciach (majetkovoprávnych záležitostiach) obce koná v jej mene navonok starosta obce Nálepkovo.

 

§ 7

 

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce právnickej osobe.

 

(2) Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj ďalších subjektov a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo v samostatných zásadách.

 

(3) Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou. Pritom musí dbať na to, aby v činnosti takýchto subjektov boli zahrnuté aj činnosti samosprávneho charakteru, a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju obce.

 

§ 8

 

Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

 

 

§ 9

 

(1) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce”, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove (§ 9 ods. 1 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov).

 

Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

 

a) majetok obce,

 

b) nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku obce,

 

c) postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám,

 

d) práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila, pri správe majetku obce,

 

e) podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila,

 

f) ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,

 

g) správu majetku obce,

 

h) hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,

 

i) nakladanie s cennými papiermi,

 

j) aukčný predaj vecí,

 

k) kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom,

 

l) odpustenie pohľadávok obce.

TRETIA HLAVA

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

§ 10 Financovanie obce

 

(1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, vrátane tzv. decentralizačnej dotácie, ako aj z vlastných zdrojov.

 

(2) Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami) príp. s inými právnickými a fyzickými osobami. Obec môže financovať zabezpečovanie svojich potrieb aj zo zisku, resp. z výnosov jednotlivých subjektov obce, príp. tých, kde obec má majetkový alebo iný vklad.

 

(3) Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah účelových a neúčelových dotácií upravujú každoročne rozpočtové pravidlá Slovenskej republiky.

 

§ 11 Rozpočet

 

(1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Nálepkove. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

 

(2) Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť ( §9 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov). To isté sa týka záverečného účtu obce, ako aj návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

 

(3) Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

 

(4) Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä:

 

a) príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu),

 

b) výnosy z miestnych dani a miestnych poplatkov,

 

c) podiely na daniach v správe štátu,

 

d) výnosy z pokút uložených za priestupky,

 

e) dotácie zo štátneho rozpočtu,

 

f) výnosy z majetku rozpočtových a príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce.

 

(5) Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä:

 

a) výdavky na výkon samosprávnych funkcii a správu obce,

 

b) výdavky na údržbu majetku obce a

 

c) investičné výdavky.

 

(6) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru, alebo pôžičky rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

 

(7) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimo rozpočtového fondu obce, alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

 

(8) Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie Obecný úrad v Nálepkove.

 

(9) Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky.

 

(10) Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) na podporu ochrany životného prostredia v súlade s platnou právnou úpravou.

 

(11) Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

(12) Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor ( §9 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov).

 

§ 12 Rozpočtové provizórium

 

(1) Ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený obecným zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom podľa predloženého návrhu rozpočtu obce.

 

(2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

 

(3) Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove.

 

ŠTVRTÁ HLAVA

ORGÁNY OBCE

§ 13 Základné ustanovenia

 

(1) Orgánmi obce Nálepkovo sú:

a) obecné zastupiteľstvo

 

b) starosta obce

 

(2) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú najmä:

a) komisie obecného zastupiteľstva

b) obecná polícia

 

 (3) Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo ( §18 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov). Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho primerane ustanovenia zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

(4) Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

 

(3) Obec zriaďuje aj iné komisie a útvary v súlade s platnou právnou úpravou napr. podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 152/1998 Z. z., o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a pod.

 

§ 14 Obecné zastupiteľstvo obce Nálepkovo

 

(1) Obecné zastupiteľstvo v je zastupiteľský zbor obce Nálepkovo zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Nálepkovo na štyri roky. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise.

 

(2) Obecné zastupiteľstvo má 9 poslancov.

 

(3) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

§ 15 Úlohy obecného zastupiteľstva

 

(1) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa §11 ods.4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

(2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

 

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

 

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; starosta nemôže bez súhlasu obecného zastupiteľstva vykonávať zásadné zmeny rozpočtu, maximálne do hodnoty určenej v zásadách hospodárenia s finančným majetkom a majetkom obce.

 

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

 

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, 

 

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu

 

f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenia obyvateľov obce,

 

g) uznášať sa na nariadeniach obce,

 

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,

 

i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

 

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

 

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a kontrolovať hospodárenie s ním, schvaľovať zásady odmeňovania poslancov, 

 

l) - zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov),

- zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby, schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, 

- schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

- menovať, odvolávať a schvaľovať  zástupcov do orgánov všetkých združení, spoločností a organizácií zriadených  alebo financovaných obcou.   

 

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

 

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

 

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

 

p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

 

(3) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života v obci a nie je to v rozpore s platnými právnymi predpismi.

 

(4) Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podklad na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva.

 

5) Obecné zastupiteľstvo si týmto štatútom vyhradzuje právo nominovať minimálne troch svojich zástupcov do výberových komisií týkajúcich sa investícii do majetku obce, na obsadenie vedúcich a pracovných pozícií, konateľov spoločností zriadených obcou, odpredaji majetku obce a pod.   

 

6) Rozhodovať o zmluvných prevodoch vlastníctva hnuteľného majetku, rozhodovať o nakladaní s majetkovými právami, rozhodovať o použití finančných prostriedkov obce z Fondu rezerv alebo úspor vo výdavkovej časti rozpočtu, rozhodovať o vyradení majetku obce jednotlivo v zostatkovej hodnote nad 200 eur, rozhodovať o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

7) Schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu.

§ 16 Starosta obce

 

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch.

 

(2) Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení, pokiaľ zákon neurčuje inak

 

(3) Starosta najmä:

 

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,

 

b) vykonáva obecnú správu,

 

c) zastupuje obec navonok — vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

 

d) rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

 

e) uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a používa obecné symboly, podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce,

 

f) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce;  informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu

 

g) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu obce. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže ho obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do 60 dní od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta obce nemôže pozastaviť. 

 

h) Rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé budúce funkčné obdobie a nemožno ho počas funkčného obdobia meniť.

i) Mandát starostu obce zaniká

- odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou

- uplynutím funkčného obdobia

- vzdaním sa mandátu

- právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením sa trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený

- pozbavením spôsobilosti na právne úkony, alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony

- vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o jeho odvolaní

- zmenou trvalého pobytu mimo územia obce

- v prípadoch podľa parag.13 ods.3 zákona o obecnom zriadení, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu

- smrťou

- zrušením obce

Starosta obce je povinný skutočnosti bezodkladne  oznámiť obci.

 

(j)Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

 

(k)Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu ak:

  • O to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov
  • Hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy

Ak jeho neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.

§ 17 Zástupca starostu

 

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

 

 (2) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

 

(3) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) aţ i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

 

(4) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 2, patrí plat podľa osobitného zákona.

§ 18

Hlavný kontrolór obce

 

(1) Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.

 

(2) Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov.

 

(3) Hlavný kontrolór najmä vykonáva kontrolu:

 

a) príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,

 

b) nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,

 

c) účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,

 

d) hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,

 

e) čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,

 

f) správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,

 

(4) hlavný kontrolór ďalej:

 

a) preveruje ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila a zriadila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu.

 

b) preveruje možnosti čerpania úveru alebo pôžičky a poskytovania úveru alebo pôžičky,

 

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce na príslušný kalendárny rok pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

 

d) predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,

 

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti.

 

(5) Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.

 

(6) Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a zamestnancov obce — pokiaľ tu nie je osobitná právna úprava - s výnimkou zamestnancov obecnej polície a obecného hasičského zboru.

 

(7) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu určitú - 6 rokov.

 

(8) Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.

 

(9) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

 

(10) Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

§ 19 Komisie obecného zastupiteľstva

 

(1) Komisie zriaďuje ako stále, dočasné, pracovné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva.

 

(2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov , a to s výnimkou Komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce, ktorá je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva.

 

(3) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a členov komisie a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov. 

 

(4) Predseda komisie:

 

a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,

 

b) zostavuje plán činnosti,

 

c) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

 

d) zastupuje komisiu navonok.

 

(5) Tajomník komisie:

 

a) spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,

 

b) zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,

 

c) vedie písomné záznamy o schôdzach komisie,

 

d) zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,

 

e) plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

 

(6) Obec Nálepkovo má vytvorené stále komisie, môže však podľa potreby zriaďovať dočasné, kontrolné alebo jednoúčelové komisie.

 

 (7) Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

 

a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým — pre obec — investičným zámerom,

 

b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

 

c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, pripadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

 

(8) Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za 2 mesiace, avšak s výnimkou Komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce, ktorá sa schádza podľa potreby, najmenej však jeden krát za rok. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí, resp. v samostatnom Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Nálepkove, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

(9) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 20 Obecný úrad

 

(1) Obecný úrad ako výkonný orgán zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva, starostu, komisií a ďalších orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

 

(2) Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

 

a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

 

b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,

 

c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a daňovom konaní,

 

d) vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,

 

e) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou,

 

f) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

 

(3) Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce, ktorý môže týmto poveriť prednostu obecného úradu..

 

(4) Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Nálepkove ‚ ktorý vydáva starosta obce a zároveň i v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zverejňuje na webovej stránke obce

PlATA HLAVA

§21

Miestne referendum

 

(1) Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

 

(2) Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum, najmä ak ide o: a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce, b) odvolanie starostu, c) petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30 % oprávnených voličov.

 

(3) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.

 

(4) Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov, oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

 

 

ŠIESTA HLAVA

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE

§ 22

 

(1) Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí.

 

(2) Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jeho časti vždy:

 

a) ak to požiada petíciou najmenej 30 % obyvateľov obce,

 

b) ak to požiada ¼ všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

 

(3) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.

 

(4) Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

(5) Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Nálepkove, v príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.) O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica.

(6) Starosta a poslanci obce môžu zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, resp. časti obce za účelom posúdenia dôležitých otázok rozvoja obce.

SIEDMA HLAVA

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE

§ 23

Úvodné ustanovenie

 

(1) Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.

 

(2) Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

 

§ 24 Vznik a zánik poslaneckého mandátu

 

(1) Poslanecký mandát vzniká zložením sľubu do rúk starostu obce.

 

(2) Funkčné obdobie poslancov začína dňom zloženia sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

(3) Mandát poslanca zanikne:

 

a) Odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

 

b) uplynutím funkčného obdobia,

 

c) vzdaním sa mandátu,

 

d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

 

e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti právne úkony,

 

f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,

 

g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

 

h) v prípade nezlučiteľnosti funkcii v zmysle §11 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb.

 

i) zrušením obce,

 

j) smrťou.

 

§ 25 Práva a povinnosti poslancov

 

(1) Poslanec je oprávnený najmä:

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy uznesení, VZN a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,

b) interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa jeho práce,

c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,

d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce.

f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

 

(2) Poslanec je povinný najmä:

 a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c) dodržiavať Štatút obce Nálepkovo., Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy, dodržiavať a rešpektovať účinné všeobecne záväzné nariadenia obce a v rámci svojich možností a schopností vykonávať ich kontrolu a rešpektovanie,

d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

 

(3) Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

 

(4) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 26 Náhrady poslancov

 

(1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

 

(2) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru.

 

(3) Starostovi a poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena, resp. plat.

 

ÔSMA HLAVA

VZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM A MESTÁM

§ 27

 

(1) Veci spoločného záujmu obce Nálepkovo a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.

 

(2) Obec môže spolupracovať s inými obcami a mestami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, ako aj zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.

 

(3) Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami, alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Za tým účelom má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov, alebo územných orgánov.

 

DEVIATA HLAVA

VZŤAHY S ORGÁNMI ŠTÁTU, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI,

S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI A OBČÍANSKYMI ZDRUŽENIAMI

§ 28

(1) Obec pri plnení svoj ich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi, a ďalšími štátnymi

orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.)

(2) Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a

fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

DESIATA HLAVA

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

PRVÁ ČASŤ Symboly obce Nálepkovo

§ 29 Úvodné ustanovenie

Symboly obce Nálepkovo sú:

a) erb obce Nálepkovo

 b) zástava obce

c) pečať obce

 

 

§ 30 Erb obce

 

 

 

(1) Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu.

 

(5) Erb obce sa používa:

 

a) na pečatidle obce,

 

b) na insígniách starostu,

 

c) na listinách o udelení čestného občianstva obce, ceny obce a uznaniach obce,

 

d) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad,

 

e) na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce,

 

f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce,

 

g) na preukazoch poslancov obce ako aj zamestnancov obce, 

 

h) na hlavičke úradnej korešpondencie obce a na písomnostiach vydaných obcou.

 

(6) Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

 

 

§ 31 Zástava obce

 

.

 

(1) Zástavu obce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

 

(2) Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pni príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

 

(4) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo ( § 8 ods. 8 zák. č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov).

 

(5) Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

 

(6) Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

 

§ 32 Pečať obce

.

(1) Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach — udelenia štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

 

(2) Pečať uschováva starosta obce.

 

DRUHÁ ČASŤ

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

§ 33 Úvodné ustanovenie

 

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly: a) Čestné občianstvo obce Nálepkovo, b) Cena obce, c) Cena starostu obce, d) Odmeny

 

§ 34 Čestné občianstvo obce Nálepkovo

 

(1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Nálepkovo.

 

(2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

 

(3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v materinskom jazyku čestného občana obce Nálepkovo.

 

(4) Slávnostné odovzdanie listiny o udelení čestného občianstva sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Čestný občan obce Nálepkovo sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce.

 

(5) Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

§ 35 Cena obce Nálepkovo

 

(1) Cena obce Nálepkovo sa udeľuje za:

 

a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej. publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,

 

b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúry rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

 

c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

 

(2) Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

 

(3) Cenu obce tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena 200,-€. K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, dátum narodenia laureáta ceny obce, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

 

(4) Cenu obce slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce k významnému dňu.

 

(5) Cena obce sa môže udeliť ročne najviac päťkrát.

(6) Cena obce sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov.

 

(7) Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

 

(8) Evidencia sa vedie v Kronike obce, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené. 

§ 36

Odmeny

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny, a to poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

TRETIA ČASŤ

Kronika obce

§ 37

 

(1) Kronika obce Nálepkovo sa vedie v slovenskom jazyku.

 

(2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú raz ročne. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

 

(3) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

 

(4) Text jednotlivých štvrťročných zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo po predbežnom prerokovaní a vyjadrení jednotlivých komisii obecného zastupiteľstva.

JEDENÁSTA HLAVA

POMOC PRl MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

§ 38 Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

 

(1) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

 

(2) Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

 

(3) Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

 

(4) Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 39 Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

 

(1) Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 

(2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

DVANÁSTA HLAVA

§ 40 Spoločné a záverečné ustanovenia

 

(1) Štatút obce Nálepkovo je základnou právnou normou obce. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov, a iné organizačné predpisy obce  musia byť v súlade s týmto štatútom.

 

(2) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove  3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

 

(3) Štatút obce Nálepkovo bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Nálepkove dňa 21.12.2011, uznesenie č. 122/2011-OZ.

 

(4) Štatút obce nadobúda účinnosť dňom schválenia OZ.  

 

 

V Nálepkove, dňa 21.12.2011                                                          Dušan Slivka, starosta obce

Mobilná aplikácia

mobilní aplikace V OBRAZE
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 5. 2024
mierny dážď 21 °C 14 °C
štvrtok 23. 5. mierny dážď 19/13 °C
piatok 24. 5. mierny dážď 20/12 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 22/10 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Foto 35

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:154
TÝŽDEŇ:821
CELKOM:520841

Sociálne siete

Rozhlas

rozhlas

Zber odpadu

Odpad

Stavebný úrad